👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهایی كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نك

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهایی كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نك

بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهایی كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نكرده اند

بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهایی كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نكرده اند

چكیده:

موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهایی كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نكرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد كه این افراد در پایه سوم راهنماییو در محدوده سن16-14سال قرار گرفته اند و نمونه گیری بصورت تصادفی از كلیه مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی84-83 انجام گرفته است

بررسی و مقایسه به وسیله اجرای آزمون اضطراب  آر0بی0كتل صورت گر فته است وهمچنین پرسشنامه ای به منظورتفكیك  دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اندودانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج  مجدد نكرده اند همچنین بررسی نظارت آنها دراین امر تهی هشده واز دانش آموزان خواسته شد كه پس از اتمام پاسخگویی به آزمون به سوالات این پرسشنامه جواب دهند.

سرانجام اینكه فرض كلی پژوهش مبنی بر معناداربودن تفاوت میزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند وآنهایی كه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند تایید نشد0 البته بین میانگین این دو گروه تفاوت وجودداشت بطوریكه میانگین اضطراب گروه اول كمتر ازمیانگین اضطراب گروه دوم بود0  ولی دوفرض دیگر پژوهش مبنی برتفاوت میزان اضطراب دوگروه ذكرشده دربالا بادانش آموزان دارای هردو والدتایید شد0  همچنین مطابق بانتایج پاسخهای دانش آموزان به پرسشنامه دوم اینطور گزارش می شودكهاكثرا" باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهایی كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند دلیل این امررابیشتراصرار اطرافیان می دانند.

فصل اول

مقدمه

        ازدواج مسئله مهمی است كه بسیار سفارش شده است زن ومرد افریده شده اند تا دركنار یكدیگر قرار گرفته وآرامش یابند . زن ومردی كه هر كدام تنها زندگی می كنند می توانند باازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و بامشاركت یكدیگر بسیاری از مشكلاتشان را كه شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امد ند را حل كنند وهمچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند.هر چند ممكن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.

و كانون به علت های مختلف از هم بهپاشد ولی در مجموع می توان گفت كه در روزگار پر كشمكش امروز ، شاید تنها جای امنی كه می توان یافت محیط خانه و زندگی در كنار افراد خانواده است .

در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد كه بعد ها نقش مادر وپدر را بر عهده می گیرند ، فرزندانی نیز وجود دارند

كه تر بیت وپرورش آنها بسیار حائز توجه واهمیت است وپدر ومادردر قبال این امر نقش اساسی برعهده دارند كه باید بامشاركت یكدیگر این نقش راایفا كنند .

...

در این پژوهش ، پژوهشگر به دنبال آن است كه پس از انتخاب تصادفی دانش آموز دختر و پسر سوم راهنمایی كلیه مدارس شهرستان تهران در سال 84-83 كه در سه گروه محروم از پدر كه مادرانشان ازدواج مجدد كردهاند و آْنهایی كه مادرانشان ازدواج مجدد نكردهاند و همچنین گروهی از دانش آموزان دارای هر دو والد اصلی و اجرای آزمون اضطراب كتل ،میزان اضطراب آنها را به علت اینكه اضطراب یكی از مهمترین عوامل تهدید كننده سلامت روانی افراد است ، مقایسه و رابطه آنها را ارزیابی كند .

اهمیت و ضرورت پژوهش

            پدر ومادربه عنواناعضای اصلی خانواده وظیفه سنگین تربیت فرزندان را برعهده دارند وحذف نقش هر كدام درزندگی عواقب ناگواری را در بر خواهد داشت كه بررسی پیامدهای آن درتمام زوایای زندگی فرزندان و درهمه برهه های زمانی رشد آنها مخصوصادوران حساس نوجوانی لازم و ضروری است .

همانطوركه میدانیم امروزه تعداد مادرانی كه همسر خود را ازدست داده اند و مجبورند به تنهایی مسئولیت فرزندان رابر عهده بگیرند رو به افزایش است كه بدنبال آن تامین معیشت خانواده، خلاءعاطفی و استرسها ی روانی ،توقعات زیاد فرزندان و مراقبت از آنها و دشواریهای ناشی از اینكه تنها بزرگسال خانواده محسوب می شوند، مشكلاتی است كه این زنان در برابرآنها قرار می گیر ند كه شاید به تنها یی نتوانند از عهده آن برآیند و همچنین فرزندان نیز ممكن است در اثر فقدان پدر دچار كمبود ها و مشكلاتی شوند كه شاید در این میان حضور فرد دیگر در كنار مادر و فرزندان  همچون یكی از اعضای فامیل و یا ازدواج مجدد مادر و حضور ناپدری بتوانداندكی از مشكلات آنها راحل كند، به شرط آنكه در این كار مصلحتمادر و فرزندان در نظرگرفته شود ، اگر چه ما در جامعه ای زندگی می كنیم كه اكثرا معتقدند مادر به تنهایی نمی تواند زندگی را اداره كند و از طرف دیگر همگان دید منفی نسبت به ازدواج مجدد و حضور ناپدری دارند و فرزندان نیز ممكن است با تحقق این امر مخالف باشند.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف دانلود پاورپوینت سنگ های سیلیسی (چرت) پایان نامه بررسی هویت و عزت نفس بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان بررسی رابطه خوش بینی بر رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار