👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان

پایان نامه بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان

پایان نامه بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان

چكیده:

    خانواده همانند پلی است كه فرزندان  را به جامعه وصل می كند، بنابر این پل یاد شده بایستی از استحكام عاطفی و شخصیتی برخوردار باشد تا در تند بادهای هیجانات و اضطراب ها نلرزد، اولین تماس های كودك در خانواده و در ارتباط متقابل با والدین، برادران و خواهران صورت می گیرد، شكی نیست كه مشاهده، تقلید و الگوبرداری از موثرترین شیوه های یادگیری رفتارهای اجتماعی در فرزندان  به شمار می رود.در این تحقیق به بررسی  نقش خانواده در اجتماعی شدن فرزندان پرداخته شد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 100نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.دراین پژوهش از دو پرسشنامه انسجام خانواده و سازگاری اجتماعی استفاده شد.با استفاده از این دوپرسشنامه به بررسی 4 فرضیه پرداخته شد و از طریق آزمون آماری ضریب همبستگی  به بررسی فرضیات پرداخته شد.

 

فهرست

فصل اول: کلیات

1-1مقدمه............................................................................................................................................. 2

2-1بیان مسئله...................................................................................................................................... 4 

3-1اهمیت وضرورت تحقیق............................................................................................................ 5

4-1حدود مطالعاتی (قلمرو انجام تحقیق)................................................................................ 7

5-1اهداف تحقیق.....................................................................................................................7

6-1تعریف مفاهیم واصطلاحات ..............................................................................................8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1ادبیات تحقیق..................................................................................................................................... 10

2-2مشاهده اكتشافی در تحقیق...............................................................................................11 

3-2پیشینه تحقیق..................................................................................................................14

4-2نقش والدین در رشد اجتماعی کودکان................................................................................ 15

5-2شیوه‌های فرزندپروری به 4 شکل اصلی هستند....................................................................... 18

6-2چهارچوب نظری یا تئوری های نظری ................................................................................... 20

7-2عوامل اجتماعی شدن........................................................................................................................ 26

8-2عواملی که در اجتماعی شدن میتواند موثر باشد...........................................................................29

9-2نقش خانواده در هویت یابی ............................................................................................................30

10-2عزت نفس و رابط آن با بحران هویت........................................................................................ 34

 11-2نقش " خود" در اجتماعی شدن...................................................................................................36

12-2نقش دیگران مهم و تعمیم یافته در هویت یابی................................................................37

13-2جایگاه خانواده در نظام تربیتی.........................................................................................42

14-2جامعه شناسی تربیتی خانواده و تئوری ها.......................................................................44

15-2فرضیات تحقیق...............................................................................................................48

فصل سوم: روش تحقیق.......................................................................................................... 46

3-1روش تحقیق.....................................................................................................................50

3-2جامعه آماری....................................................................................................................50

3-3نمونه آماری.................................................................................................................................51

3-4روش نمونه گیری............................................................................................................52

3-5ابزارجمع آوری اطلاعات.................................................................................................52

3-6روش اجرا........................................................................................................................55

8-3روش تجزیه وتحلیل داده ها............................................................................................56

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها..........................................................................................................57

الف) یافته های توصیفی.........................................................................................................59

ب) یافته های استنباطی..........................................................................................................63

فصل پنجم(نتیجه گیری)

1-5نتیجه گیری......................................................................................................................69

2-5نتیجه فرضیات.................................................................................................................69

3-5پیشنهادات.......................................................................................................................71

4-5محدودیت های پژوهش ................................................................................................73

فهرست منابع.........................................................................................................................74

 

فهرست جداول ونمودار

جدول شماره 1-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت.........................................................................................59

نمودار شماره 1-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت.........................................................................................59

جدول  شماره2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سكونت ................................................................................60

نمودار شماره 2-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب سكونت.......................................................................................60

جدول شماره 3-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب اقتصادی خانوار......................................................................61

نمودار شماره 3-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی خانوار........................................................62

جدول شماره4-4 :  همبستگی پیرسون جهت رابطه بین انسجام خانواده با اجتماعی شدن فرزندان.......................63

جدول شماره5-4 :  همبستگی پیرسون جهت رابطه بین همبستگی والدین و اجتماعی شدن فرزندان....................64

جدول شماره6-4 :  همبستگی پیرسون جهت رابطه بین تعامل وتصمیم گیری درخانواده و اجتماعی شدن فرزندان.............65

جدول شماره7-4 :  همبستگی پیرسون جهت رابطه بین ارتباط عاطفی در اجتماعی شدن فرزندان.......................66

جدول شماره8-4 :  همبستگی پیرسون جهت رابطه بین رابطه والدین با فرزندان در اجتماعی شدن فرزندان.......67

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله دز انتگرال قلب رادیوتراپی مری با فوتون و تصاویر سیمولیشن CT و طرح درمان کامپیوتری پروژه بازارهای اوراق بهادار فصل سوم مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز تحقیق جامع در مورد بررسی اثرات كلینیكی و رادیولوژیك مقاله جایگاه امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران مقاله امپریالیسم ونقش آن در جهان