👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

چکیده

معماری سیستم ITS به اجزای مختلف (تکنولوژیها و سیستم های خاصی) پرداخته و در واقع ارتباط اعضای مختلف را در یک چارچوب ارائه میکند. این پایان نامه با عنوان ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها به ٦ فصل تقسیم شده است . در فصل اول پس از تعریف مساله و اهداف موضوع کلیاتی در ارتباط با سیستم های حمل ونقل هوشمند، نحوه عملکرد این سیستم ها، ماموریت ITS شهرها، معماری ITS و ضرورت اجرای آن بیان شده است . در فصل دوم منابع مرتبط با معماری ITS معرفی شده است . بدین ترتیب که پس از بررسی معماری کشورهای آمریکا، اروپا، ژاپن و کانادا، منابع فارسی در این زمینه مرور شده است . در فصل سوم روند ارائه معماری ITS بیان شده است که شامل تعریف خدمات کاربر، معماری منطقی و فیزیکی است . در فصل چهارم اطلاعات موردنیاز برای ارائه معماری ITS استخراج شده است که عبارتند از: وضعیت شبکه حمل ونقل شهر تهران ، وضعیت حمل ونقل عمومی و پارکینگ و سیستم های حمل ونقل هوشمند موجود در شهر تهران . در فصل پنجم مشکلات حمل ونقل وترافیک شهر تهران به ٥ گروه عمده طبقه بندی گردید. باتوجه به آن که کشور آمریکا به عنوان کشور پیشرو در بحث معماری ITS بوده و مبنای معماری سایر کشورها بر اساس مطالعات آن کشور قرار دارد در این پایان نامه هم معماری ITS آمریکا به عنوان الگو انتخاب شده است و بر این اساس مقایسه ای بین خدمات کاربر معماری آمریکا و خدمات کاربری که در حال حاضر در شهر تهران اجرا میشود صورت گرفته است . بدین ترتیب با حذف تعدادی از خدمات کاربر آمریکا به دلیل فقدان تکنولوژی موردنیاز ، هزینه بسیار زیاد و مشکلات قانونی و فرهنگی موجود، خدمات کاربر موردنیاز برای شهر تهران انتخاب شد. اهمیت هر خدمت کاربر در حل مشکلات شهر تهران توسط پرسشنامه هایی که متخصصان حمل ونقل وترافیک تکمیل نمودند تعیین گردید. بر اساس انتخاب خدمات کاربر، معماری منطقی ITS شهر تهران به صورت پیش نویس تهیه گردید. سپس به کمک دو نوع پرسشنامه (که توسط ٢٠ کاشناسان ITS تکمیل گردید) ارتباط فرایندها با یکدیگر و با عناصر خارجی مشخص گردید و بدین ترتیب معماری منطقی پیش نویس اصلاح و در نمودار فعالیت زبان مدل سازی یکپارچه نمایش داده شد. 

مقدمه

سیستم های حمل ونقل هوشمند عبارتند از سیستم های حمل ونقلی که تکنولوژیهای اطلاعات ، ارتباطات و کنترل را برای بهبود عملکرد شبکه های حمل ونقلی به کار میگیرند. ابزارهای حمل ونقل بر مبنای سه مشخصه اطلاعات ، ارتباطات و یکپارچه سازی استوار هستند که به مدیران شبکه های حمل ونقل و مسافران کمک میکند تا تصمیمات بهتر و مناسب تری را با توجه به شرایط موجود اخذ نمایند. ابزارهای ITS از طریق بهبود عملکرد سیستم ها موجب صرفه جویی زمانی، ارتقاء ایمنی و امنیت ، حفاظت از محیط زیست و افزایش کیفی فعالیت های اقتصادی می شوند. 

اثرات پیش بینی شده

اثرات پیش بینی شده ای هستند که خدمات پیشنهادی ITS بر سیستم حمل ونقل و کاربران آن خواهند داشت . این موضوع به حمل ونقل و اهداف مرتبط خط مشی دولتی و اهداف تجاری وابسته است . این منافع ممکن است خاص باشد مانند کاهش زمان سفر و بهبود قابلیت اطمینان خدمات حمل ونقل عمومی و همچنین ممکن است منافع مربوط به خط مشیها باشد مانند بهبود کیفیت تصاویر یا جلوگیری از تصادف به علت اطلاع رسانی مناسب حادثه . آزمایش منافع خدمات به صورت انفرادی ممکن است شامل اطلاعات ترجیحی و اختصاصی شخصی باشد[١٤]. 

سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیکی

سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیکی ١، یکی از بخش های سیستم حمل ونقل هوشمند است که در دهه اخیر از نظر فناوری پیشرفت بسیار قابل توجهی داشته و باعث شده است تا تصمیم گیرندگان با گزینه های متنوعی در زمان انتخاب مواجه شوند. منظور از سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیک ، سیستمی است که به طور پیوسته و خودکار به جمع آوری و ذخیره پارامترهای ترافیکی مانند حجم و سرعت میپردازد. 

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                                                                              شماره صفحه 

چکیده ................................................................................................................................................. ١

مقدمه .................................................................................................................................................. ٢

١) فصل اول : کلیات ........................................................................................................................... ٥

١-١) اهداف ......................................................................................................................................................................................... ٥

١-٢) پیشینه تحقیق ...................................................................................................................................................................................... ٥

١-٣) روش کار و تحقیق ............................................................................................................................................................................... ٦

١-٤) بیان مساله ............................................................................................................................................................................................. ٦

١-٥) تعریف سیستم های حمل ونقل هوشمند(ITS) ................................................................................................................................ ٨

١-٦) نحوه عملکرد سیستم های حمل ونقل هوشمند............................................................................................................................... ٨

١-٧) کاربردهای ITS شهرها....................................................................................................................................................................... ٩

١-٧-١) افزایش ظرفیت مؤثر سیستم حمل ونقل ............................................................................................................................. ١٠

١-٧-٢) افزایش بهره وری سیستم حمل و نقل و تقویت کیفیت جابجایی و سهولت  کاربران حمل و نقل ............................. ١٠

١-٧-٣) کاهش مصرف سوخت و کمک به حفظ محیط زیست .................................................................................................... ١٠

١-٧-٤) کاهش تلفات و خسارات ناشی از تصادفات و بهبود ایمنی سیستم حمل و نقل .......................................................... ١٠

١-٧-٥) استفاده از داده های جمع آوری شده توسط ITS برای سیاست گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و ارزیابی ................. ١١

١-٨) ضرورت رویکرد به  ITS از دیدگاه مدیریت شهری ................................................................................................................... ١١

١-٨-١) یکپارچه سازی سیستم ها ........................................................................................................................................................ ١١

١-٨-٢) مدیریت واحد برای عملیات اجرایی ..................................................................................................................................... ١٢

١-٨-٣) مدیریت بحران و بلایای طبیعی ........................................................................................................................................... ١٣

١-٨-٤) ارائه تسهیلات در خدمات رسانی شهری .............................................................................................................................. ١٣

١-٨-٥) مدیریت فوریت های شهری .................................................................................................................................................... ١٣

١-٩) شرایط اجرای ITS ........................................................................................................................................................................... ١٣

١-٩-١) شرایط سیاسی .......................................................................................................................................................................... ١٤

١-٩-٢) خط مشی دولتی ....................................................................................................................................................................... ١٤

١-٩-٣) زیرساخت اطلاعاتی و زیرساخت ITS منطقه ای ............................................................................................................... ١٥

١-٩-٤) شرایط عملیاتی ........................................................................................................................................................................ ١٦

١-٩-٥) اثرات پیش بینی شده .................................................................................................................................................... ١٦

١-١٠) معرفی تجهیزات سیستم های حمل ونقل هوشمند................................................................................................................... ١٦

١-١٠-١) سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیکی ................................................................................................................................ ١٦

١-١٠-٢) سیستم نظارت تصویری (CCTV)................................................................................................................................... ١٨

١-١٠-٣) سیستم کنترل خط .............................................................................................................................................................. ١٨

١-١٠-٤) سیستم راهگردبانی (رمپ میترینگ ) ................................................................................................................................. ١٩ 

١-١٠-٥) سیستم چراغ های راهنمایی هوشمند .......................................................................................................................... ٢١

١-١٠-٦) سیستم تابلوهای متغیرخبری (VMS)............................................................................................................................ ٢٢

١-١٠-٧) سیستم ثبت تخلف ............................................................................................................................................................... ٢٢

١-١٠-٨) سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ .................................................................................................................................. ٢٣

١-١٠-٩) سیستم مدیریت اولویت دهی عبور از تقاطع .................................................................................................................... ٢٨

١-١٠-١٠) سیستم مدیریت هوشمند حمل ونقل عمومی............................................................................................................... ٢٩

١-١٠-١١) سیستم اعلام سرعت مجاز ................................................................................................................................... ٣٠

١-١٠-١٢) تجهیزات نگهداری و تعمیر جاده .................................................................................................................................... ٣١

١-١٠-١٣) سیستم مدیریت هوشمند تونل ....................................................................................................................................... ٣٢

١-١٠-١٤) سیستم سنجش آلودگی ................................................................................................................................. ٣٢

١-١٠-١٥) سیستم پرداخت الکترونیکی............................................................................................................................................ ٣٣

١-١٠-١٦) سیستم SOS............................................................................................................................................................ ٣٣

١-١٠-١٧) سیستم AVL.CAD....................................................................................................................................................... ٣٣

١-١٠-١٨) سیستم مدیریت فوریت ........................................................................................................................................... ٣٤

١-١٠-١٩) سیستم اطلاع رسانی ................................................................................................................................................ ٣٦

١-١٠-٢٠) سیستم مدیریت وقایع .......................................................................................................................................... ٣٩

١-١١) معماری سیستم ............................................................................................................................................................... ٣٩

١-١٢) معماری ITS...................................................................................................................................................................... ٤٠

١-١٣) ضرورت معماری ITS............................................................................................................................................................... ٤١

١-١٤) خلاصه فصل .................................................................................................................................................................... ٤٢

٢) فصل دوم : مروری بر منابع معماریITS  ......................................................................................٤٤

٢-١) معماری ملی ITS در کشورهای مختلف .............................................................................................................................. ٤٤

٢-١-١) گروه های خدمات کاربر ITS آمریکا .................................................................................................................................... ٤٥

٢-١-٢) گروه های خدمات کاربر ITS اروپا........................................................................................................................................ ٤٦

٢-١-٣) گروه های خدمات کاربر ITS ژاپن ....................................................................................................................................... ٤٧

٢-١-٤) گروه های خدمات کاربر ITS کانادا ...................................................................................................................................... ٤٨

٢-١-٥) معماری منطقی کشور آمریکا................................................................................................................................................ ٤٩

٢-١-٦) معماری فیزیکی کشور آمریکا ............................................................................................................................................... ٥٠

٢-١-٧) بسته های تجهیزات کشور آمریکا ........................................................................................................................................ ٥١

٢-١-٨) بسته های بازار کشور آمریکا................................................................................................................................................... ٥٢

٢-١-٩) فرآیند طراحی و تدوین استانداردها در آمریکا .................................................................................................................. ٥٣

٢-٢) مرور بر منابع موجود در کشور ایران در ارتباط با معماری ITS ............................................................................................. ٥٥

٢-٣) خلاصه فصل ............................................................................................................................................................................ ٥٥

٣) فصل سوم : ارائه متدولوژی توسعه معماری ITS ........................................................................ ٥٧

٣-١) خدمات کاربران ................................................................................................................................................................................. ٥٨

٣-١-١) مدیریت سفر و ترافیک ........................................................................................................................................................... ٥٩

٣-١-٢) بهره برداری از حمل ونقل عمومی .......................................................................................................................................... ٦٣

٣-١-٣) پرداخت الکترونیکی ................................................................................................................................................................ ٦٥ 

٣-١-٤) مدیریت فوریت ها......................................................................................................................................................................٦٦

٣-١-٥) سیستم های کنترل پیشرفته وسیله نقلیه و ایمنی ............................................................................................................. ٦٧

٣-١-٦) مدیریت اطلاعات ...................................................................................................................................................................... ٧١

٣-١-٧) مدیریت نگهداری و ساخت .................................................................................................................................................... ٧٢

٣-٢) معماری منطقی ................................................................................................................................................................................. ٧٢

٣-٣) معماری فیزیکی ................................................................................................................................................................................ ٧٤

٣-٤) استانداردها ......................................................................................................................................................................................... ٧٦

٣-٥) معماری منطقه ای ITS............................................................................................................................................................. ٧٨

٣-٦) نتیجه گیری ................................................................................................................................................................................. ٧٩

٤) فصل چهارم : مطالعات موردنیاز برای ارائه معماری ITS در شهر تهران ..................................... ٨١

٤-١) مطالعه وضعیت حمل ونقل شهر تهران .......................................................................................................................................... ٨١

٤-١-١) شبکه معابر شهر تهران ........................................................................................................................................................... ٨١

٤-١-٢) سیستم حمل ونقل عمومی شهر تهران ................................................................................................................................ ٨٣

٤-١-٣) چراغ های راهنمایی و رانندگی .............................................................................................................................................. ٨٩

٤-١-٤) پارکینگ .................................................................................................................................................................................... ٩٠

٤-١-٥) کیفیت هوای شهر تهران ........................................................................................................................................................ ٩١

٤-١-٦) میزان مصرف سوخت .............................................................................................................................................................. ٩٣

٤-٢) شناسایی سیستم های هوشمند حمل ونقل موجود در شهر تهران ........................................................................................... ٩٤

٤-٢-١) سیستم های پیشرفته مدیریت ترافیک ................................................................................................................................ ٩٤

٤-٢-٢) ارائه خدمات به مسافران و رانندگان .................................................................................................................................... ٩٨

٤-٢-٣) سیستم های پیشرفته کنترل وسایل نقلیه ......................................................................................................................... ١٠٤

٤-٢-٤) سیستم های پیشرفته حمل ونقل همگانی ......................................................................................................................... ١٠٤

٤-٢-٥) خدمات پرداخت الکترونیک ................................................................................................................................................. ١٠٥

٤-٢-٦) سیستم پاسخ به فوریت ها ...............................................................................................................................................١٠٦

٤-٣) ذینفعان سیستم حمل ونقل هوشمند شهر تهران .................................................................................................................. ١٠٧

٤-٤) خلاصه فصل ........................................................................................................................................................................ ١٠٨

٥) فصل پنجم : ارائه الگوی معماری برای شهر تهران .....................................................................١١٠

٥-١) روش تحقیق برای ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهر تهران ........................................................................................ ١١٠

٥-٢) مشکلات و تنگناهای ترافیکی و حمل ونقلی شهر تهران ....................................................................................................... ١١١

٥-٢-١) آلودگی هوا................................................................................................................................................................... ١١١

٥-٢-٢) آلودگی صوتی .............................................................................................................................................................. ١١٣

٥-٢-٣) ایمنی ......................................................................................................................................................................... ١١٥

٥-٢-٤) میزان تحرک.................................................................................................................................................................. ١١٧

٥-٢-٥) مسائل اقتصادی .......................................................................................................................................................... ١١٩

٥-٣) تحلیل ساختار تشکیلاتی - مدیریتی سیستم های حمل ونقل هوشمند ................................................................. ١١٩

٥-٤) مرکز مدیریت ترافیک شهری ................................................................................................................................. ١٢١

٥-٥) ارائه خدمات کاربر ................................................................................................................................................ ١٢٣

٥-٥-١) مقایسه خدمات سیستم های حمل ونقل هوشمند آمریکا و کلان شهر تهران ............................................................. ١٢٤ 

٥-٦) تهیه معماری منطقی و فیزیکی ............................................................................................................................. ١٤٧

٥-٦-١) معماری منطقی.............................................................................................................................................. ١٤٧

٥-٦-٢) معماری فیزیکی ...................................................................................................................................... ١٨٨

٥-٦-٣) تعریف  پروژه .................................................................................................................................................... ١٩٥

٥-٧) جمع بندی ........................................................................................................................................................ ١٩٨

٦) فصل ششم : جمع بندی و نتیجه گیری ........................................................................................٢٠٠

٦-١) نتیجه گیری ................................................................................................................................................. ٢٠٥

٦-٢) پیشنهادات .................................................................................................................................٢٠٦

پیوست ............................................................................................................................................٢٠٨

منابع  و ماخذ.................................................................................................................................. ٢١٥

فهرست منابع فارسی ..................................................................................................................... ٢١٥

فهرست منابع لاتین ....................................................................................................................... ٢١٧ 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اثرات زيست محیطی تکنولوژی هسته ای پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (1977) مقاله مقایسات قانون كاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون كاری ایران گزارش کارآموزی كارخانه ایران بافت كار(قطب صنعتی خمین) بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی