👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه ابر رساناها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه ابر رساناها

پایان نامه ابر رساناها

پایان نامه ابر رساناها

مقدمه

فیزیك حالت جامد به زمینه گسترده‌ای از ویژگیهای مختلف مواد می‌پردازد. مواد، بنابر خاصیت الكتریكی یا مغناطیسی كه خود بروز می‌دهند در یكی از گروههای سرامیكها، نارساناها، نیمرساناها، رساناها، ابر رساناها، و یا مواد مغناطیسی قرار می‌گیرند. با وجودی كه كتابهای نوشته شده با عنوان عام فیزیك حالت جامد و یا با عنوانهای اختصاصی مثل فیزیك نیمرساناها، فیزیك ابر رساناها، فیزیك مواد مغناطیسی، و غیره بسیار زیادند ولی متاسفانه كتابهایی كه در زمینه فیزیك حالت جامد یا هر یك از زیر شاخه های آن به فارسی برگردانده شده‌اند بسیار كم و حتی به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد.70 سال از كشف ابر رسانایی می‌گذرد ولی تنها در خلال دو دهه گذشته بوده است كه ابررساناها از اجسام مرموز مورد استفاده فیزیكدانها دز آزمایشهایشان به موادی با اهمیت كاربردی تغییر ماهیت داده اند. فن آوریهای تازه ای ظهور كردند كه در آنها از مواد ابر رساناها برای توسعه قطعات الكترونیك با حساسیت و دقت بالا از قبیل تابش سنج ها، تشدید كننده های بسامد بالا، مخلوط برخوردار می‌شوند. اكنون برنامه های پژوهشی با هدف توسعه قطعات منطقی و حافظه برای رایانه ها بر پایه ابر رساناها در حال اجراست.

كشف ابر رسانایی

ابر رسانایی در سال 1911 در آزمایشگاه لیدن كشف شد. اچ. كامرلینگ اونس به هنگام مطالعه وابستگی دمایی مقاومت ویژه الكتریك نمونه ای از جیوه، مشاهده كرد كه در دمای T* نزدیك به k4، مقاومت نمونه ناگهان به صفر سقوط می‌كند و در همه دماهای دسترس پذیر زیر T* مقاومت دیگر قابل اندازه گیری نیست ]6[. نكته مهم این كه با كاهش دما مقاومت ناگهان به صفر می‌رسید نه به تدریج، آشكار بود كه نمونه باید دستخوش گذاری به حالت جدیدی با مقاومت الكتریكی صفر شده باشد كه در آن زمان ناشناخته بوده است. این پدیده را ابررسانایی نامیدند. 

تفنگهای لیزری 

در ارتباط با ساخت سلاحهای جنگی، تفنگها و توپهای لیزری از اهمیت زیادی برخوردارند. استفاده از مواد ابررسانایی در تهیه چنین وسایلی كاربرد عملی آنها را به میزان زیادی افزایش داده است. لیزرهای قوی نیاز به انرژیهای بالا، در زمانی بسیار كوتاه، دارند. مولدهای ابر رسانایی امكان به كارگیری روش علمی برای تولید برق و ذخیره سازی آن در سیستم SMES (ذخیره كننده انرژی مغناطیسی ابررسانایی) را دارند. در چنین سیستمهایی، سیم پیچهای ابر رسانایی بزرگ كه در زیر زمین جای داده می‌شوند، می‌توانند مقادیر زیادی از انرژی الكتریكی را ذخیره كنند. این انرژی ذخیره شده در هر زمان كه لازم باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنانچه مولدهای ابر رسانایی و سیستمهای SMES، تا حد مورد قبولی بهینه سازی شوند، امكان استفاده از سیستمهای لیزری قابل حمل در كشتیها و هواپیما وجود خواهد داشت.

حساسگرهای ابررسانایی[1]

نقش حساسگرها در سیستمهای دفاعی امروزی بسیار چشمگیر است و چنین به نظر می‌رسد كه حتی در آینده موثر تر پیدا خواهد كرد. حساسگرهایی كه در روی زمین، كشتیها، هواپیما و ماهواره ها جاسازی می‌شوند قادرند كه رخدادهای جهانی را دیده بانی كنند. با به كارگیری فناوری الكترونیكی ابر رسانایی انتظار می‌رود كه حساسگرهایی با حساسیت خیلی بالا ساخته شوند. چنین حساسگرهایی قادر به دیده بانی مناطق بسیار وسیع تری خواهند بود.

[1] sensors

فهرست مطالب :

مقدمه

بخش اول

معرفی ابر رسانا

فصل اول

ابر رسانایی چیست؟

1-1 .واقعیات تجربی بنیادی

1-1-1 كشف ابر رسانایی

ابر رسانایی چیست؟

افزایش دمای بحرانی ابر رسانایی

فصل دوم

(فناوری ابررساناها)

اصول الكتریسیته

ساختار اتمی

آثار جوزفسن

اثر مایسنر- اوكسنفلد

مبانی نظری ابر رسانایی

ابر رساناها تجاری

ابر رساناهای آزمایشگاهی

فصل دوم

نقش ابر رسانایی در نیروگاهها

الكتریسیته مصرفی جهانی

تولید برق

كاربرد ابر رساناها در سیستم های ذخیره انرژی

نقش ابر رساناها در توزیع انرژی

مصرف انرژی

فصل سوم

ابر رسانایی و صنعت الكترونیك

ترانزیستور

مدار مجتمع

نقش ابر رسانایی

استفاده از مواد ابر رسانایی در ساخت اتصالات داخلی

چگالی جریان الكتریكی

پیوندهای جوزفسون

شركت هایپرز

فصل چهارم

كاربردهای ابر رسانایی در علوم و پزشكی

فیزیك انرژیهای بالا

پرتاب كننده های ابر رسانایی

همجوشی هسته ای (فوزیون)

جدا كننده های مغناطیسی

كاربردهای دیگر ابر رسانایی در پزشكی

فصل پنجم

ابر رسانایی و ترابری

ترنهای شناور مغناطیسی(Maglev Trains)

فصل ششم

كاربرد ابر رسانایی در صنایع نظامی

موتورهای ابر رسانایی

تفنگهای ریلی ابر رسانایی

تفنگهای لیزری

حساسگرهای ابررسانای]

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری آموزش و آزمون لغات تافل بخش دهم مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبردهای سرمایه گذاری در بورس ساخت درب هوشمند با AVR پژوهش بررسی جن