👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا

پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                شماره صفحه 

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 6

فصل اول............................................................................................................................................................................. 7

آنالیزگزینه های پروژه و انتخاب اولیه پروژه..................................................................................................................... 7

گزینه های فوق از لحاظ فاکتورهای زیر (با فرض تولید در کلاس جهانی) مورد تحلیل قرارگرفت:.............................. 8

1-1 صنایع روغن كشی:.................................................................................................................................................... 9

2-1 صنعت روغن کشی از دانه های گیاهی:.................................................................................................................... 9

3-1 صنعت تصفیه روغن نباتی:..................................................................................................................................... 10

4-1 تعداد وظرفیت کارخانجات روغن کشی و تصفیه روغن فعال:............................................................................. 10

5-1 میزان کشت دانه های روغنی :............................................................................................................................... 11

6-1 میزان واردات دانه های روغنی ،روغن خام :........................................................................................................ 11

7-1 مصرف روغن نباتی :.............................................................................................................................................. 12

8-1 مواد اولیه روغن نباتی :.......................................................................................................................................... 12

9-1 ارزیابی و تحلیل اقتصادی:...................................................................................................................................... 13

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 14

فر آیند تولید.................................................................................................................................................................... 14

نمودار کلی فرآیند تولید.................................................................................................................................................. 15

1-2 ذخیره و نگهداری اولیه دانه های روغنی:.............................................................................................................. 16

2-2 عوامل موثر در نگهداری دانه های روغنی:............................................................................................................ 16

الف – عوامل داخلی....................................................................................................................................................... 16

1- رطوبت :.................................................................................................................................................................... 16

2- میزان رسیدگی و آسیب دیدگی دانه ها.................................................................................................................... 17

ب- عوامل خارجی......................................................................................................................................................... 17

1- دما :........................................................................................................................................................................... 17

1-1- حرارت حاصل از تنفس دانه ها.......................................................................................................................... 17

دمای محیط...................................................................................................................................................................... 17

وجود مواد خارجی......................................................................................................................................................... 18

2-2 حمل و نقل دانه ها:................................................................................................................................................ 18

3-2 پاک کردن دانه ها (Cleaning ):.......................................................................................................................... 18

4-2 خشک کردن دانه ها :............................................................................................................................................. 19

5-2 نگهداری دانه های روغنی در سیلو:....................................................................................................................... 20

6-2 پخت دانه ها:........................................................................................................................................................... 21

7-2 فشردن فلس ها با ماشین پرس مداوم حلزونی پله ای (Screw  Press).......................................................... 21

8-2 فیلتراسیون روغن.................................................................................................................................................... 21

9-2 نگهداری روغن....................................................................................................................................................... 21

مشخصات واحد روغن کشی.......................................................................................................................................... 22

مواد اولیه اصلی............................................................................................................................................................... 22

محصولات نهایی............................................................................................................................................................. 22

ماشین آلات و تجهیزات اصلی....................................................................................................................................... 23

بخش های مختلف کارخانه............................................................................................................................................. 24

تعداد کارکنان................................................................................................................................................................... 25

زمین و ساختمانها (متر مربع)......................................................................................................................................... 25

کل انرژی مورد نیاز......................................................................................................................................................... 25

بر آورد توان برق مورد نیاز............................................................................................................................................. 25

بر آورد انرژی مورد نیاز.................................................................................................................................................. 26

بر آورد انرژی مصرفی.................................................................................................................................................... 26

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 27

طرح استقرار.................................................................................................................................................................... 27

1-3 مقدمه...................................................................................................................................................................... 28

2-3 اهداف استقرار........................................................................................................................................................ 28

ما مساله استقرارداخلی در جهت اهداف زیر محقق می شود:....................................................................................... 28

1- تسهیل فرآیند تولید از طریق روشهای زیر:............................................................................................................... 28

2- به حداقل رساندن زمان فرایند عملیات از طریق موارد زیر:................................................................................... 28

3-3 طرح چیدمان واحدهای مختلف :.......................................................................................................................... 29

جدول1- مساحت بخش های تولیدی و کمک تولیدی.................................................................................................. 30

جدول2- جدول رابطه بین بخش های تولیدی.............................................................................................................. 30

فصل چهارم..................................................................................................................................................................... 32

انتخاب مکان کارخانه...................................................................................................................................................... 32

1-4 مقدمه...................................................................................................................................................................... 33

2-4 عوامل مهم در انتخاب مکان.................................................................................................................................. 33

1- ورودی های تولید:..................................................................................................................................................... 34

مواد اولیه :....................................................................................................................................................................... 34

منابع انسانی:.................................................................................................................................................................... 34

2- تکنولوژی فرایند :...................................................................................................................................................... 34

3- عوامل محیطی :......................................................................................................................................................... 34

قابلیت اعتماد ودسترسی به سیستم های پشتیبانی :....................................................................................................... 34

شرایط فرهنگی اجتماعی:............................................................................................................................................... 35

ملاحظات قانونی وسیاسی:............................................................................................................................................. 35

4- بازار مصرف:............................................................................................................................................................. 35

3-4 انتخاب مکان کارخانه............................................................................................................................................. 35

4-4 تحلیل فاکتورهای دخیل در انتخاب مکان کارخانه:............................................................................................... 36

مزایای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی :................................................................................................................. 37

تحلیل مالی طرح.............................................................................................................................................................. 38

الف- سرمایه گذاری ثابت............................................................................................................................................... 38

1- هزینه زمین................................................................................................................................................................ 38

2- هزینه های ساختمان.................................................................................................................................................. 38

محوطه سازی................................................................................................................................................................... 39

3-1- آسفالت و پیاده رو سازی...................................................................................................................................... 39

3-2- فضای سبز............................................................................................................................................................ 39

3-3- حصار کشی.......................................................................................................................................................... 39

3-4- روشنایی محوطه................................................................................................................................................... 40

تاسیسات عمومی:............................................................................................................................................................ 40

4-1- برق رسانی............................................................................................................................................................ 40

4-2- تاسیسات آبرسانی................................................................................................................................................ 40

4-3- سیستم ارتباطی..................................................................................................................................................... 41

وسایل حمل و نقل........................................................................................................................................................... 41

ماشین آلات و تجهیزات اصلی....................................................................................................................................... 41

وسایل اداری و رفاهی...................................................................................................................................................... 42

هزینه های پیش بینی نشده.............................................................................................................................................. 42

هزینه های قبل از بهره برداری........................................................................................................................................ 43

9-1- هزینه های مطالعات اولیه..................................................................................................................................... 43

9-2- هزینه ثبت قراردادها و سایر هزینه های تسهیلات مالی...................................................................................... 43

9-3- هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی پرسنل..................................................................................................... 43

9-4- سایر هزینه های قبل از بهره برداری.................................................................................................................... 43

بنابراین خلاصه جداول فوق بصورت زیر است که مجموع آنها را نیز نشان می دهد................................................. 44

ب- هزینه های تولید....................................................................................................................................................... 45

1- حقوق و دستمزد....................................................................................................................................................... 45

هزینه های حقوق و دستمزد سالیانه................................................................................................................................ 45

هزینه انواع انرژی ها........................................................................................................................................................ 46

3- هزینه استهلاک سالیانه............................................................................................................................................... 46

استفاده از روش خط مستقیم بر اساس جدول زیر برآورد می گردد :.......................................................................... 46

4- هزینه تعمیر و نگهداری............................................................................................................................................ 46

بر اساس جدول زیر برآورد می گردد :.......................................................................................................................... 46

سایر هزینه های تولید...................................................................................................................................................... 47

خلاصه هزینه های تولید.................................................................................................................................................. 47

پ- سرمایه در گردش.................................................................................................................................................... 48

1- مواد اولیه مورد نیاز................................................................................................................................................... 48

2- حقوق و دستمزد کارکنان.......................................................................................................................................... 48

3- انواع انرژی مورد نیاز................................................................................................................................................ 48

4- هزینه های فروش...................................................................................................................................................... 48

5- سایر هزینه ها............................................................................................................................................................. 49

ت) میزان کل سرمایه گذاری.......................................................................................................................................... 49

ث) سود و زیان سالیانه................................................................................................................................................... 49

ج) تحلیل نقطه سر به سر................................................................................................................................................ 50

چ) نرخ بازده مالی........................................................................................................................................................... 50

نتیجه گیری :.................................................................................................................................................................... 51

پیوست(1)میزان کشت دانه های روغنی در کشور......................................................................................................... 51

مبانی فنی محاسبات طرحها............................................................................................................................................ 52

الف- شرایط عملیاتی...................................................................................................................................................... 53

ب- مواد اولیه.................................................................................................................................................................. 53

1- مواد اولیه داخلی....................................................................................................................................................... 53

2- مواد اولیه خارجی..................................................................................................................................................... 53

3- محاسبه سایر مواد و مجموع هزینه سالیانه مواد....................................................................................................... 54

ج- برآورد نیروی انسانی................................................................................................................................................ 54

1- مدیر........................................................................................................................................................................... 54

2- پرسنل تولید............................................................................................................................................................... 54

4- پرسنل فنی (تعمیرات و تاسیسات).......................................................................................................................... 55

5- کارمندان اداری و مالی.............................................................................................................................................. 55

6- کارکنان خدمات و کارگر ساده................................................................................................................................. 56

د- برآورد توان برق......................................................................................................................................................... 56

1- برآورد توان برق مورد نیاز........................................................................................................................................ 56

الف- برق فرآیند تولید.................................................................................................................................................... 56

ب- برق تاسیسات و تعمیرات....................................................................................................................................... 56

ج- توان برق ساختمانها.................................................................................................................................................. 58

د- برق محوطه................................................................................................................................................................ 59

ه- سایر............................................................................................................................................................................ 59

الف- مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی بصورت ذیل محاسبه میگردد............................ 59

د- برق ساختمان های اداری ،رفاهی و خدمات بصورت ذیل محاسبه می گردد......................................................... 60

ه- بر آورد آب................................................................................................................................................................. 60

1- آب صنعتی روزانه جزو اطلاعات ورودی است و شامل موارد ذیل می باشد:....................................................... 60

الف- آب تصفیه فیزیکی شده......................................................................................................................................... 60

ب- آب بدون املاح....................................................................................................................................................... 60

ج) آب بدون یون............................................................................................................................................................ 61

و- بر آورد سوخت.......................................................................................................................................................... 61

1- بر اساس گازوییل و یا گاز طبیعی............................................................................................................................. 61

مصرف روزانه گازوئیل جهت گرمایش........................................................................................................................... 63

ز- ماشین آلات و تجهیزات اصلی................................................................................................................................. 63

3- محوطه سازی............................................................................................................................................................. 63

الف- دیوار کشی............................................................................................................................................................. 63

ب- مساحت خاکبرداری و تسطیح................................................................................................................................ 64

ج- خیابان کشی و پارکینگ............................................................................................................................................ 64

د- فضای سبز.................................................................................................................................................................. 64

ه- چراغهای محوطه........................................................................................................................................................ 64

ی – هزینه های پیش بینی نشده..................................................................................................................................... 65

ح- تاسیسات................................................................................................................................................................... 65

1- برق............................................................................................................................................................................ 65

2- برق اضطراری........................................................................................................................................................... 65

3- آب............................................................................................................................................................................. 65

4- نوع سوخت............................................................................................................................................................... 66

5- گرمایش ساختمانها.................................................................................................................................................... 66

6- سرمایش ساختمانها ( کولر وتهویه )......................................................................................................................... 66

7- دیگ بخار.................................................................................................................................................................. 67

8- هوای فشرده.............................................................................................................................................................. 67

9- تصفیه پساب.............................................................................................................................................................. 67

10- اطقای حریق............................................................................................................................................................ 67

11- باسکول................................................................................................................................................................... 68

12- وسائط نقلیه............................................................................................................................................................. 68

ط : بر آورد زمین ،ساختمان و محوطه سازی................................................................................................................ 69

1- زمین.......................................................................................................................................................................... 69

2- ساختمان.................................................................................................................................................................... 69

الف – برآورد سطح ساختمان اداری.............................................................................................................................. 70

ب- برآورد سطح نمازخانه و غذاخوری........................................................................................................................ 70

ه – برآورد سطح فضای باز............................................................................................................................................. 71

مبانی مالی محاسبات طرحها........................................................................................................................................... 71

الف – هزینه های تولید................................................................................................................................................... 71

1- حقوق و دستمزد....................................................................................................................................................... 71

مبنای حقوق ماهانه مشاغل مختلف به قرار زیر در نظر گرفته شده است ................................................................... 71

2- هزینه انواع انرژی...................................................................................................................................................... 72

هزینه انواع انرژی به ازای واحد مصرفی بصورت زیر برآورد می گردد :.................................................................... 72

3- برآورد هزینه استهلاک.............................................................................................................................................. 73

نرخ استهلاک انواع دارایی های ثابت به روش مستقیم و به صورت زیر منظور می گردد .......................................... 73

هزینه تعمیر و نگهداری................................................................................................................................................... 73

بر اساس جدول زیر برآورد می گردد:........................................................................................................................... 73

5-سایر ضرایب مربوط به هزینه های تولید.................................................................................................................... 74

ب- سرمایه گذاری ثابت................................................................................................................................................. 74

1- هزینه زمین................................................................................................................................................................ 74

2- هزینه های ساختمان به صورت جدول زیر برآورد می گردد ................................................................................. 74

3 محوطه سازی............................................................................................................................................................... 75

به صورت زیر برآورد می گردد :.................................................................................................................................... 75

تاسیسات عمومی............................................................................................................................................................. 75

الف ) برق رسانی............................................................................................................................................................ 75

ب )  ژنراتور برق اضطراری........................................................................................................................................... 76

ج )  تاسیسات آب رسانی............................................................................................................................................... 76

منبع ذخیره آب............................................................................................................................................................... 76

مخازن هوایی................................................................................................................................................................... 76

مخازن زمینی................................................................................................................................................................... 76

د- تأسیسات سوخت رسانی........................................................................................................................................... 77

1- گاز طبیعی.................................................................................................................................................................. 77

2- گازوئیل و مازوت...................................................................................................................................................... 77

ه – گرمایش و سرمایش ساختمانها................................................................................................................................ 77

و- برجهای خنک............................................................................................................................................................ 78

ز- تصفیه شیمیایی آب (بدون املاح )........................................................................................................................... 78

ح – دیگ بخار................................................................................................................................................................ 79

ط- سیستم چرخش روغن داغ....................................................................................................................................... 79

ی- فاضلاب ( پساب)..................................................................................................................................................... 79

ک- اطفای حریق و وسایل ایمنی.................................................................................................................................... 79

ل- هوای فشرده.............................................................................................................................................................. 80

م- باسکول....................................................................................................................................................................... 80

ن- سیستم ارتباطی ( تلفن )........................................................................................................................................... 80

س- سایر اقلام................................................................................................................................................................ 81

وسائل حمل ونقل............................................................................................................................................................ 81

قیمت خرید هر یک از دستگاه های حمل ونقل در جدول زیر برآورد شده است :..................................................... 81

6- ماشین آلات و تجهیزات اصلی (فرآیند تولید ، آزمایشگاه و تعمیرگاه )................................................................. 82

7- وسائل اداری و رفاهی............................................................................................................................................... 82

8- هزینه های پیش بینی نشده....................................................................................................................................... 82

9- هزینه های قبل از بهره برداری................................................................................................................................. 83

الف – هزینه های مطالعات اولیه..................................................................................................................................... 83

 

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

 

های فوق از لحاظ فاکتورهای زیر (با فرض تولید در کلاس جهانی) مورد تحلیل قرارگرفت:

·      دسترسی به مواد اولیه ارزان

·      کمبود تولید داخلی در مقابل تقاضا یا عدم تولید

·      نرخ بازده در بخش مورد نظر

·      میزان سرمایه گذاری مورد نیاز

آنالیزگزینه های سرمایه گذاری موجود بر اساس فاکتورهای فوق از طریق مقایسه جفتی توسط نرم افزار

EXPert choice انجام گرفت و در نهایت گزینه روغن کشی از دانه های روغنی بعنوان بهترین گزینه

انتخاب گردید.

از آنجا که صنعت روغن نباتی یکی از صنایع مواد غذایی به کار می رود در ادامه لازم میدانم به امتیازات ویژه این گروه از صنایع اشاره نمایم:

-       سرمایه گذاری نسبتا پایین در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر

-       ارزبری کم

-       ارزش افزوده بالا

-       مصرف کم انرژی

-       بازده سریع سرمایه گذاری

-       نیاز مستمر و روزانه مصرف کنندگان

-       دارا بودن بازارهای مصرف در داخل و خارج

گذشته از اینها، باید توجه داشت که روغن نباتی یک کالای استراتژیک می باشد و بعد از غلات، بطور کلی چربیها،اصلی ترین ماده غذایی مورد نیاز انسان هستند.

1-4 مقدمه

انتخاب مکان تولیداز اهمیت بالایی برخوردار است و به دلایل زیر این مسئله از تصمیمات دوراندیشانه مدیریت رده بالا محسوب میشود.

·      انتخاب مکان تولید چهارچوب نسبتا دائمی محدودیتهای عملیاتی را معین میکند (قانون،نیروی کار ،جامعه وغیره) که تغییر ان ممکن است مشکل وپرهزینه باشد.

·      انتخاب مکان تولیداثر قابل توجهی بر رقابت یا بقاءسازمان با ایجاد حداقل محدودیت در هزینه تولید و توزیع در بازارهای مطلوب دارد. لذا انتخاب باید طوری صورت گیرد که هزینه تولید وتوزیع کالا برای مشتریان بالقوه را به حداقل رساند.

 برای یک موسسه جدید در مرحله طراحی سیستم،انتخاب مکان یک تصمیم گیری  اجتناب  ناپذیر است.در اینجا ازادی عمل انتخاب جا برای ساختن تسهیلات جدید اجاره ویا خرید تسهیلات موجود وجود دارد.

 

2-4 عوامل مهم در انتخاب مکان

 عوامل مورد توجه در مساله مکان تولید ممکن است به ورودی های کلیدی تولید تکنولوژی فرایند ویا محیط بستگی داشته باشد.

 

 

 

 

1- ورودی های تولید:

مواد اولیه :

نزدیکی به منابع مواد اولیه در مواردی که فرایند کاهش وزن زیادی به همراه داردوهمچنین صنایعی که از فرایندهای تکنیکی استفاده میکنداهمیت پیدا میکند.

 

منابع انسانی:

 بسته به نوع نیازمندیهای کارخانه به نیروی انسانی ،انتخاب مناطق با  دستمزد  کم  ویا دسترسی به  نیروی متخصص دارای اهمیت است.

 

2- تکنولوژی فرایند :

رای برخی از موسسات استفاده از تکنولوژی ممکن است مکانهای معنی رابرای استقراربطور محدود مشخص نمایند که هزینه تهیهبعضی از ورودی های اصلی را برایشان کاهش دهدمثلا اب برای کارخانه کاغذ سازی

 

3- عوامل محیطی :

قابلیت اعتماد ودسترسی به سیستم های پشتیبانی :

شامل اب،نیروی برق،تامین حرارت ،جاده های مناسب ارتباطات سریع وغیره.

 

شرایط فرهنگی اجتماعی:

این شرایط می تواندبسیاری از شرایطهای امکان سنجی واقتصادی را منتفی کندمثلا طرز تلقی مردم از صنعت جدید ویا کیفیت،در دسترس بودن وقابلیت اعتماد کارکنان جدید وسنتهاورسومات

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب) مقاله انجام محاسبات خاكبرداری مقاله تاریخچه سنگتراشی پایان نامه به دست آوردن شیب بهینه دایکهای ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis - Ansys پایان نامه تاریخ اسلام - زمینه‌ها و چگونگی جنگ‌های رِدّه