👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاثیر انتصابهای مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاثیر انتصابهای مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت استان اردبیل انجام گرفته است. روش انجام تحقیق، عبارت از روش پیمایش از نوع توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری کلیه کارکنان بانک ملت استان اردبیل که به تعداد 283 نفر بودند. برای تعیین تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 170 نفر محاسبه گردید. ابزار اندازه گیری این تحقیق، برای متغیر شایستگی از پرسشنامه محقق ساخته شایستگی مدیران که شامل 30 سوال با طیف لیکرت با گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد بود و برای بهروری از پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو که شامل 26 سوال با گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد بود استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار و...) و برای تحلیل و تجزیه فرضیه ها از ضریب همبستگی، رگرسیون تک متغیره و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دادند که که انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی می شود در نتیجه می توان گفت که هر چه شایستگی مدیران در سازمان بیشتر باشد، بهره وری نیروی انسانی نیز افزایش می یابد. و همچنین مهارت فنی، مهارت ادراکی، مهارت تشخیصی، مهارت ارتباطی، مهارت تصمیم گیری و مهارت در مدیریت زمان مدیران باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی می شود. ضرایب بتا در ضریب رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مهارت ارتباطی و مدیریت زمان به ترتیب با ضریب بتای 30/0 و 22/0 بیشترین سهم را در پیش بینی بهره وری نیروی انسانی دارند.

کلید واژه: شایستگی مدیران، بهروری نیروی انسانی، مهارت مدیریت، بانک ملت استان اردبیل

مقدمه

یکی از مسایل مهمی که همواره سازمان های دولتی بخصوص بانک ها بر آن تأکید دارند میزان افزایش بهره وری کارکنان در سازمان و مسئولیت های کاریشان است. افزایش بهره وری کارکنان در سازمان های دولتی (بانک ها)، به لحاظ ویژگی منحصر به فرد این سازمان ها، از عوامل استراتژیک و خدمت رسانیبه شمار می آید.

قسمتی از متن

بهره وری در ژاپن موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یک رویکرد تاریخی،استراتژی بهبود بهره وری در کنار کنترل کیفیت جامع TQC و مدیریت کیفیت جامع TQMمطرح میگردد.

به عقیده پروفسور ساساکی استاد دانشگاه سوکاهای ژاپن در رشته مدیریت سیستمها ،بدون توجه به بهبود کیفیت و کاهش ضایعات، بهره وری نمی تواند افزایش یابد.

توان رقابت پذیری در بازار را با توجه به مسئله ارتقای کیفیت می توان کار برد. لذا کاهش ضایعات در فرمول بهره وری وارد می گردد.

لذا از دیدگاه ژاپنی ها برای افزایش بهره وری باید به کیفیت نیروی کار، مدیریت و ساختار عوامل دیگر تولید که تشکیل دهنده قیمت تمام شده هستند توجه گردد که این رویکرد هابه رویکرد تاریخی کایزن و کنترل کیفیت جامع می انجامد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف متغیرها

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

مفهوم بهره وری

بهره وری در ایران

مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری

بهبود بهره وری

عوامل خارجی در بهره وری

عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار

شیوه انتخاب مدیران

بهره وری و ثبات مدیریتی

پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه

راههای بهبود بهره وری

برنامه ریزی برای بهبود بهره وری

طراحی برنامه های بهبود در بهره وری

آگاهی از میزان و اهمیت بهره وری

اجرای برنامه های بهبود بهره وری

برنامه های بهره وری

تکنولوژی

سهیم شدن در سود حاصل از بهره وری

ساختار اساسی افزایش بهره وری

برنامه های بهبود بهره وری (PIP )

زمان بکار گیری برنامه های بهبود بهره وری

عناصر اصلی برنامه های بهبود بهره وری

چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری

بهره وری نیروی انسانی

آموزش و پرورش

انگیزه و بهره وری

وجدان کار ، فرهنگ کارو انضباط در کار

تفاهم میان کارگر و کارفرما

انگیزه شغلی کارکنان

آموزش و تربیت کارکنان

سیستم پرسنلی مناسب

ساختار سازمانی و سیستمهای کارآمد

ضرورت اصلاح فضای کار

راهبردهای مدیریتی مناسب

عوامل مدیریتی موثر در ارتقا بهره وری مدیران

مهارتهای مدیر

برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

شایستگی

الگوی شایستگی مدیران

الگوی مناسب برای تامین مدیران شایسته

مفهوم شایستگی مدیران

فرایند طراحی برنامه های آموزش مدیران

تعیین مدل شایستگی مدیران

تشخیص نیازهای آموزشی مدیران

انتصاب مدیران

نقش شایستگی در انتصابات

معیارهای شایستگی در انتصاب مدیران

فرآیند شناسایی مدیران شایسته

فرآیند ارزیابی

مراکز ارزیابی شایستگی مدیران

روش های مراکز ارزیابی شایستگی مدیران

فرآیند انتخاب مدیران شایسته

چارچوب نظری

رویکردهای مطرح شده نسبت به شایستگی ها

پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی

مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

روایی و پایایی پرسشنامه

قلمرو تحقیق

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه

ویژگی های جمعیت شناختی

جنسیت

وضعیت تاهل

میزان تحصیلات

سن

سابقه کار

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

نتیجه گیری

نتایج حاصل از آمار توصیفی

نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها

پیشنهادها

پیشنهادهای کاربردی

پیشنهادهای پژوهشی

محدودیت های تحقیق

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

ضمائم

ضمیمه یک

ضمیمه دو

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل نهم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع تحقیقات بازاریابی تحقیق حقوقی مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا (لاهه، هامبورگ و اسلام) مقاله نحوه حسابـرسـی شرکت ها و موسســات مقاله طلاق و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه موسیقی سنتی آذربایجان