👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله رادیوگرافی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله رادیوگرافی

مقاله رادیوگرافی

 مقاله رادیوگرافی

كاربردهای رادیوگرافی

برخی از محدودیت رادیوگرافی

اصول رادیوگرافی

منابع تشعشع

چشمه های تشعشع گاما

میراشدن تشعشع

هم ارزی رادیوگرافی

فیلم و كاغذ رادیوگرافی

فلورسكپی

پارامترهای پرتودهی

صفحات رادیوگرافی

خطرات پرتوگیری

حفاظت در برابر تشعشع

اندازه گیری تشعشع دریافت شده توسط پرسنل رادیوگرافی

برخی از مهمترین آزمایشها اشاره میشود

پیشگفتار

پرتوهای الكترومغناطیس با طول موجهای بسیار كوتاه ،‌یعنی پرتوهای X و  ، بدرون محیطهای مادی جامد نفوذ كرده ولی تا حدی بوسیلة آنها جذب می شوند. میزان جذب به چگالی و ضخامت ماده ای كه موج از آن می گذرد و همچنین ویژگیهای خود پرتوالكترومغناطیس بستگی دارد. تشعشعی را كه از ماده عبور می كند می توان روی فیلم و یا كاغذ حساس آشكارسازی و ثبت نموده ، بر روی یك صفحه دارای خاصیت فلورسانس و یا به كمك تجهیزات الكترونیكی مشاهده نمود.

به بیان دقیق ، رادیوگرافی به فرآیندی اطلاق می شود كه در آن تصویر بر روی یك فیلم ایجاد شود. هنگامی كه تصویری دائمی بر روی یك كاغذ حساس به تابش ثبت گردد،‌فرآیند به رادیوگرافی كاغذی موسوم می باشد. سیستمی كه در آن تصویری نامریی بر یك صفحة باردار الكترواستاتیكی ایجاد شده و از این تصویر برای ایجاد تصویر دائمی بر روی كاغذ استفاده می شود، به رادیوگرافی خشك شهرت داشته و فرآیندی كه بر یك صفحه دارای خاصیت فلورسانس تصویر گذار تشكیل می دهد، فلورسكپی نامیده می شود. بالاخره هنگامی كه شدت تشعشعی كه از ماده گذشته بوسیله تجهیزات الكترونیكی نمایان و مشاده گردد، با فرآیند پرتوسنجی سرو كار خواهیم داشت.

به جای پرتوهای X و  می توان از پرتوهای نوترون استفاده نمود ، این روش به رادیوگرافی نوترونی موسوم می باشد (به بخش 2-7 فصل 7 رجوع كنید)

هنگامی كه یك فیلم رادیوگرافی تابش دیده ظاهر شود ،‌با تصویری روبرو خواهیم بود كه كدورت نقاط مختلف آن متناسب با تشعشع دریافت شده بوسیلة آنها بوده و مناطقی از فیلم كه تابش بیشتری دریافت كرده اند سیاه تر خواهند بود. همانطور كه پیش از این اشاره كردیم ،‌میزان جذب در یك ماده تابعی از چگالی و ضخامت آن می باشد. همچنین وجود پاره ای از عیوب از قبیل تخلخل و حفره نیز بر میزان جذب تأثیر می گذارد. بنابراین ، آزمون رادیوگرافی را می توان برای بازرسی و آشكارسازی برخی از عیوب مواد و قطعات مورد استفاده قرار داد. در بكار بردن سیستم رادیوگرافی و دیگر فرآیندهای مشابه یابد نهایت دقت اعمال شود ،‌زیرا پرتوگیری بیش از حد مجاز می تواند نسوج بدن را معیوب نماید.

كاربردهای رادیوگرافی

ویژگیهایی از قطعات و سازه ها را كه منشأ تغییر كافی ضخامت یا چگالی باشند، می توان به كمك رادیوگرافی آشكارسازی و تعیین نمود. هر چه این تغییرات بیشتر باشد آشكارسازی آ“ها ساده تر خواهد بود ،‌تخلخل و دیگر حفره ها و همچنین ناخالصیها – به شرط آنكه چگالیشان متفاوت با مادة اصلی باشد . از جمله اصلی ترین عیوب قابل تشخیص با رادیوگرافی به شمار می روند. عموماً بهترین نتایج بازرسی هنگامی حاصل خواهد شد كه ضخامت عیب موجود در قطعه ، در امتداد پرتوها ، قابل ملاحظه باشد. عیوب مسطح از قبیل تركها ،‌به سادگی قابل تشخیص نبوده و امكان آشكارسازی آنها بستگی به امتدادشان نسبت به امتداد تابش پرتوها خواهد داشت. هر چند كه حساسیت قابل حصول در رادیوگرافی به عوامل گوناگونی بستگی پیدا می كند ؛ ولی در حالت كلی اگر ویژگی مورد نظر تفاوت میزان جذب 2درصد یا بیشتر ،‌نسبت به محیط مجاور ،‌را به همراه داشته قابل تشخیص خواهد بود.

رادیوگرافی و بازرسی فراصوتی (به فصل 5 رجوع كنید ) روشهایی هستند كه معمولاً برای آشكارسازی موفقیت آمیز عیوب درونی و كاملاً زیر سطحی مورد استفاده قرار می گیرند. البته باید توجه دشات كه كاربرد آنها به همین مورد محدود نمی كگدرد. این دو روش را می توان مكمل همدیگر دانست ، زیرا در حالیكه رادیوگرافی برای عیوب غیر مسطح مؤثرتر می باشد، روش فراصوتی نقایص مسحط را راحت تر تشخیص می دهد.

تكنیكهای رادیوگرافی غالباً برای آزمایش جوش و قطعات ریختگی مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری از موارد ، از جمله مقاطع جوش و ریختگی های ضخیم سیستم های فشار بالا (مخازن تحت فشار ) ،‌بازرسی با رادیوگرافی توصیه می شود. همچنین می توان وضعیت استقرار و جاگذاری صحیح قطعات مونتاژ شدة سازه ها را به كمك رادیوگرافی مشخص نمود. یكی از كاربردهای بسیار مناسب به جای این روش ، بازرسی مجموعه های الكتریكی و الكترونیكی برای پیدا كردن ترك ، سیمهای پاره شده ، قطعات اشتباه جاگذاری شده یا گم شده و اتصالات لحیم نشده است. ارتفاع مایعات در سیستم های آب بندی شدة حاوی مایع را نیز می توان با روش رادیوگرافی تعیین نمود.

هر چند روش رادیورگرافی را می توان برای بازرسی اغلب مواد جامد بكار برد، ولی آزمایش مواد كم چگالی و یا بسیار چگال می تواند با مشكلاتی همراه باشد. مواد غیر فلزی و همچنین فلزات آهنی و غیر آهنی ،‌در محدودة وسیعی از ضخامت ، را می توان با این تكنیك بازرسی كرد. حساسیت روشهای رادیوگرافی به پارامترهای چندی از جمله نوع و شكل قطعه و نوع عیوب آن بستگی دارد. این عوامل در بخشهای زیرین مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اندازه گیری تشعشع دریافت شده توسط پرسنل رادیوگرافی

میزان تابش دریافت شده توسط كاركنان طبقه بندی شدة پرتونگاری باید كنترل گردد و بهترین روش برای این كار عبارتست از ثبت میزان پرتو دریافت شده روی فیلم بج و یا محفظة یونش جیبی . فیلم بج بر مبنای تناسب بین چگالی ثبت شده بر روی فیلم با میزان پرتودهی عمل می كند. این دزیمتر (پیمانه سنج ) از فیلم كوچكی كه در كاغذ نفوذ ناپذیر (برای نور) پیچیده شده و در یك محفظه پلاستیكی قرار داد تشكیل شده و روی لباس بیرونی اپراتور انطباق می شود. فیلم پس از اینكه بمدت از پیش تعیین شده ای توسط اپراتورحمل شد تحت شرایط استاندارد ظاهر شده و چگالی آن با فیلم دیگری از همان نوع كه در شرایط همسان تحت درجة معینی از پرتودهی قرار گرفته و نیز در همان شرایط فیلم اصلی ظاهر شده مقایسه می گردد.

تشعشع سنجهای جیبی كه بر مبنای یونش عمل می كنند،‌معمولاً به اندازه یك قلم بوده و در جیب اپراتور جا می گیرند . این دزیمترها دارای درجه بندی و عقربه ای هستندكه میزان تابش دریافتی را بر حسب میلی رونتگن نشان می دهد.

ثبت و نگهداری اطلاعات كامل در خصوص میزان پرتودریافت شده توسط كاركنان طبقه شدة رادیوگرافی از جمله مقررات و ضوابط قانونی انگلستان محسوب می شود

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت گزارش از کارخانه بتن سازی نگاهی بر زندگینامه و شخصیت شهید آوینی مقاله بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران مقاله بررسی كامپوزیت‌ها و کاربرد آنها گزارش کارآموزی اداره ثبت واسنادواملاک مشهد