👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس

پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس

پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند  ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند .

این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه                       رضایت شغلی JDI (اسمیت ، کندال و هالین) و پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر) بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل داد ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، آنالیز واریانس یکطرفه وآزمون  T مستقل و برای انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS  استفاده شده است و نتایج حاصل به شرح ذیل می باشد :  تعهد مستمر با ابعاد رضایت شغلی(  ماهیت کار ، فرصت های رشد و همکاران ) دارای رابطه معنی داری بوده اما با ابعاد پرداخت ها و سرپرستان رابطه معنی داری وجود ندارد . تعهد عاطفی با ابعاد رضایت شغلی(ماهیت کار ، سرپرستان ، فرصت های رشد و پرداخت ها ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار ی بوده اما با مولفه همکاران رابطه معنی داری ندارد . تعهد هنجاری با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار  ، سرپرستان و همکاران ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار بوده اما با ابعاد فرصت های رشد و پرداخت ها رابطه معنی داری وجود ندارد .همچنین تعهد سازمانی کل با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار ، سرپرستان ، همکاران و فرصت های رشد ) دارای رابطه معنی دار بوده ولی با مولفه پرداخت ها رابطه معنی داری ندارد . بر اساس نتایج حاصله وضعیت رضایت شغلی پرستاران در محدوده متوسط و بالا ولی وضعیت وفاداری و تعهد سازمانی پرستاران در محدوه متوسط رو به بالا بود. همچنین رضایت شغلی با مولفه های فردی سنوات خدمت ، نوع استخدام ، وضعیت مسکن و مقطع تحصیلی پرستاران دارای رابطه معنی داری بوده اما با مولفه های نوع بخش محل خدمت ،سمت ،جنسیت ، وضعیت تاهل و شغل فعلی پرستاران رابطه معنی داری ندارد .تعهد عاطفی نیز با مولفه های فردی ، سنوات خدمت ، نوع استخدام ، جنسیت و تعهد مستمر با مولفه سنوات خدمت پرستاران رابطه معنی داری را نشان داد .

واژه های کلیدی :

رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، پرستاران ، بیمارستان

مقدمه

به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری، سازمان ها وجه انکار ناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می دهند. ماهیت جوامع توسط سازمان ها شکل گرفته و آنها نیز به نوبه خود به وسیله دنیای پیرامون و روابط موجود در آن شکل می گیرند. گرچه سازمان ها به شکل های مختلف و بر پایه هدف های گوناگون تاسیس و سازمان دهی می شوند، اما بدون تردید تمامی آنها بر پایه تلاشهای روانی و جسمانی نیروی انسانی که ارکان اصلی آن به حساب می آید، اداره و هدایت می گردند (هومن، 1381).

بخشی از متن

رابینز [1](1991) رضایت شغلی را نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف می کند. امروزه در هر کشوری صدها شغل و حرفه وجود دارد و افرادی به آنها اشتغال دارند و از طریق آنها زندگی خود را اداره می کنند. آنچه همواره مورد توجه روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آنها و بازدهی کارشان می باشد. در جامعه امروز فشارها و تنشهای روانی ناشی از محیط کاری و خانوادگی نقش بسیاری در زندگی فرد ایفا می کند. کارکنان هر سازمانی اگر در محیط کاری خود احساس نارضایتی داشته باشند ، نمی توانند به خوبی وظایف خویش عمل کنند. اگر فرد به شغل خود علاقه مند باشد ، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کاری­اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نمی شود ؛ به عکس اگر فردی از حرفه­اش راضی نباشد هم خودش دچار افسردگی می شود و هم کارش بی نتیجه خواهد بود و از این رهگذر جامعه و سازمان نیز دچار آسیب خواهند شد (میردریکوندی ، 1379) . بدین ترتیب مدیران با مسائل چالشی بیشتری مواجه می گردند .

[1] Robins

به نظر می رسد در اثر گذشت زمان و تغییرات ساختاری همچون رتبه بندی ،درجه بندی و غیره . در این دو پارامتر مهم ( رضایت و تعهد ) تغییراتی ایجاد شده است از همین رو به علت اهمیت ویژه خدمات کارکنان گروه پزشکی و تلفیق علم و تخصص و تعهد که طبیعتا رضایت بیمار و رضایت کارکنان را فراهم می آورد .  این پژوهش می تواند با بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی در میان پرستاران مزبور بخشی از مشکلات و ابهامات موجود در حوزه منابع انسانی را پاسخگو باشد .

آنچه که از تحقیقات روشن می گردد این است که هر مستخدمی ، مجموعه­ای از تواناییها، قابلیتها و آگاهیهای در هم تنیده و جدایی ناپذیری لازم دارد، 

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مساله. 3

1-3- بیان ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- فرضیه های تحقیق. 8

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاح ها 8

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه

2-2- رضایت شغلی

2-3- تعریف شغل. 11

2-4- اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی و اجتماعی.. 12

2-5- عوامل مؤثر در انتخاب شغل. 13

2-6- تعریف رضایت شغلی.. 14

2-7- روشهای ارزیابی رضایت شغلی.. 15

2-8- عوامل موثر بر رضایت شغلی.. 18

2-9- روابط انسانی و رضایت شغلی.. 22

2-10- کیفیت زندگی کاری.. 24

2-11- ویژگیهای شخصی وخشنودی شغلی.. 25

2-12- افزایش رضایت شغلی.. 25

2-13- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی.. 27

2-14- رضایت شغلی و عملکرد. 27

2-15- تأثیر رضایت شغلی بر سازمان. 28

2-16- تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی.. 28

2-17- برخی ازنظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی.. 29

2-18-تعاریف تعهد سازمانی.. 33

2-19- دیدگاههای متفاوت درباره تعهد سازمانی.. 35

2-20- انواع تعهد. 37

2-21- انواع تعهد سازمانی.. 37

2-22- اهمیت تعهد سازمانی.. 38

2-23- جوانب تعهد سازمانی.. 38

2-24- حوزه های تعهد سازمانی.. 39

2-25- نظریه های تعهد سازمانی.. 45

2-26- توسعه منابع انسانی.. 52

2-27- استقرار نظام مدیریت عملکرد. 53

2-28- رضایت شغلی و بهره­وری.. 53

2-29- نقش تعهد در بهره­وری کارکنان. 54

2-30- نتایج برخی پژوهش ها درارتباط با موضوع تحقیق. 55

2-30-1- مروری بر مطالعات داخلی

2-30-2- مروری بر مطالعات خارجی

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- روش پژوهش... 62

3-3- جامعه آماری پژوهش... 62

3-4- نمونه آماری وروش نمونه گیری.. 62

3-5- ابزارگردآوری اطلاعات.. 64

3-6- روایی وپایایی ابزار. 64

3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 65

3-8- ملاحظات اخلاقی.. 65

فصل چهارم : نتایج پژوهش

4-1- مقدمه

4-2- داده های توصیفی ..................................................................................................................................67

4-3- یافته های توصیفی

4-4- یافته های ا ستنباطی................................................................................................................................68

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه

5-2- خلاصه یافته ها و نتایج...........................................................................................................................69

5-3- تحلیل نتایج پژوهش...............................................................................................................................71

5-4- بحث و نتیجه گیری................................................................................................................................72

5-5- محدودیتهای حقیق.................................................................................................................................73

5-6- پیشنهادات کاربردی.................................................................................................................................74

5-7- پیشنهادات پژوهشی................................................................................................................................75

فهرست منابع فارسی..........................................................................................................................................76

فهرست منابع انگلیسی.......................................................................................................................................77

پیوستها

چکیده انگلیسی

طرح روی جلد انگلیسی

پرسشنامه

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با پل سازی تحقیق بررسی شیوه های کلاهبرداری و مقابله با آن مبانی نظری قصه گویی تحقیق روغن درمانی انواع روغنهای گیاهی پایان نامه علوم تربیتی استقلال کودکان