👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاثیر کود بیولوژیک باکتری آزسپیریلوم و ازتو باکتر و مقادیر نیتروژن بر اجزاء عملکرد گندم رقم پیشتاز

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاثیر کود بیولوژیک باکتری آزسپیریلوم و ازتو باکتر و مقادیر نیتروژن بر اجزاء عملکرد گندم رقم پیشتاز

تحقیق تاثیر کود بیولوژیک باکتری آزسپیریلوم و ازتو باکتر و مقادیر نیتروژن بر اجزاء عملکرد گندم رقم پیشتاز

بررسی تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتری آزسپیریلوم و ازتو باکتر و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم رقم پیشتاز

مقدمه و کلیات

گندم احتمالاً یکی از اولین گیاهانی است که به وسیله ی انسان زراعت شده و به همین دلیل مهمترین گیاه زراعی به شمار می آید، زیرا زراعت آن از تمامی گیاهان ساده تر، تطابق آن در مناطق مختلف که دارای شرائط آب و هوایی متفاوت باشند بیشتر و از طرف دیگر غذای اولیه و اصلی اغلب مردم جهان را تشکیل می دهد.

مهم ترین بخش که کیفیت نانوایی گندم را تعیین می کند گلوتن است  که به طور عمده از پروتئین های دانه از قبیل گلیادین و گلوتنین تشکیل یافته است و در آندوسپرم دانه یافت می شود.

...

اهمیت کودهای بیولوژیک و جلوگیری از آلودگی محیط زیست

تثبیت بیولوژیک نیتروژن به مکانیزمی گفته می شود که طی آن نیتروژن مولکولی هوا (N2) به آمونیاک تبدیل می‌شود که توسط میکروارگانیسم های خاصی انجام می‌شود. این ارگانیسم‌ها به دو دسته همزیست و آزاد تقسیم می‌شوند. شدت فعالیت میکروارگانیسم‌هایی که به طور آزاد نیتروژن هوا را تثبیت می‌کنند، شدیدا به مقدار هیدرات‌های کربن آسان تجزیه شونده در خاک، pH و فشارکم اکسیژنی بستگی دارد و آنها معمولاً این شرایط را در ریزوسفر و به ویژه در سطح ریشه‌ها به آسانی پیدا می‌کنند(Werner, 1980).

در سال‌های اخیر سیستم بیولوژیک تثبیت کننده نیتروژن مولکولی به عنوان بخش مهمی از برنامه‌های کشاورزی پایدار محسوب می‌شوند.

امروزه رایج ترین کودهای میکروبی عرضه شده در سطح وسیع تجارتی مربوط به باکتری های تثبیت کننده نیتروژن آزوسپریلیوم و ازتوباکتر برای غلات و شالیزارهاست.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق كاربرد سرامیكهای پیشرفته تحقیق بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور مقاله زندگی و آثار منوچهر آتشی مقاله آشنایی با سیاست های بخش مسكن بهینه سازی زنجیره تامین با رویکرد موجودی و توزیع غیر متمرکز