👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله اثر زانتان و کاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله اثر زانتان و کاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا

مقاله اثر زانتان و کاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا

بررسی اثر زانتان و کاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا

1-چکیده

مقدمه

2- مواد و روش ها

2-1 – آماده سازی نمونه

2-2- آزمایشات فیزیکی و شیمیایی

2-2-1- تعیین میزان حلالیت ایزوله پروتئین سویا

2-2-2-تعیین مقدار رسوب

2-2-3- تعیین مقدار سرم

3- نتایج و بحث

3-1 – اثر زانتان بر حلالیت پروتئین

نمودار 1 – اثر زانتان بر درصد حلالیت نیتروژن

3-2- اثر زانتان بر حجم سرم

نمودار 2 -اثر زانتان بر حجم سرم در زمان 90 دقیقه

نمودار 3- اثر زانتان بر حجم سرم در زمان 120 دقیقه

3-3- بررسی اثر صمغ زانتان بر حجم رسوب

نمودار 4 - اثرزانتان بر حجم رسوب در زمان 90 دقیقه

نمودار 5- اثر زانتان بر حجم رسوب در زمان 120 دقیقه

3-4- اثر کاراجینان بر حلالیت پروتئین

نمودار6 - اثر کاراجینان بر درصد حلالیت نیتروژن

3-5- اثر کاراجینان بر حجم سرم

نمودار7-  اثر کاراجینان بر حجم سرم در زمان 90 دقیقه

نمودار 8 - اثر کارجینان بر حجم سرم در زمان 120 دقیقه

3-6- بررسی اثر صمغ کاراجینان بر حجم رسوب

نمودار9- اثر کاراجینان بر حجم رسوب در زمان 90 دقیقه

نمودار10-  اثر کاراجینان بر حجم رسوب در زمان 120 دقیقه

3-7- بررسی اثر متقابل صمغ زانتان و کاراجینان بر ضریب حلالیت نیتروژن(NS)

نمودار  11- اثر متقابل زانتان و کاراجینان بر درصد حلالیت نیتروژن

3-8- بررسی اثرمتقابل صمغ زانتان و کاراجینان بر حجم سرم

نمودار12-  اثر متقابل زانتان و کاراجینان برحجم سرم در زمان 90 دقیقه

نمودار13-  اثر متقابل زانتان و کاراجینان برحجم سرم در زمان 120 دقیقه

3- 9- بررسی اثر متقابل صمغ زانتان و کاراجینان  بر حجم رسوب

نمودار14-  اثر متقابل زانتان و کاراجینان بر حجم رسوب در زمان 90 دقیقه

نمودار15 – اثر متقابل زانتان و کاراجینان بر حجم رسوب در زمان 120 دقیقه

منابع

👇محصولات تصادفی👇

مقاله عسلک برگ پنبه اهداف نیروی دریایی آمریكا پایان نامه شناخت رفتار درمانی پایان نامه نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان بهینه سازی تاریخ بذر پاشی و میزان بذر كلزا در راستای كاهش تنش آب و گرما در مونتانای مرکزی