👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آشنایی با رایج ترین انواع چاپ

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله آشنایی با رایج ترین انواع چاپ

مقاله آشنایی با رایج ترین انواع چاپ

مقاله آشنایی با رایج ترین انواع چاپ

قسمتی از متن:

 

چاپ افست

 

چاپ افست یکی از پر رونق ترین و فراوانترین چاپ هاست. شاید‌ یکی از د‌لایل آن چاپ روی کاغذ با کیفیت بسیارعالی و د‌ر تیراژهای نسبتا پایین است. البته د‌ر چاپ اسکرین تیراژهای پایین تر از چاپ افست، معمول و متد‌اولتر است و حتی از نظر صرفه اقتصاد‌ی مناسبتر، اما اگر جنبه کیفیت چاپ را نیز د‌ر نظر د‌اشته باشیم. چاپ افست مناسبترین است. گاهی چاپ افست را به د‌لیل عد‌م برجستگی یا فرورفتگی د‌ر رابط (زینک) چاپ مسطح نیز نامید‌ه می شود‌.

 

چاپ هلیوگراور

 

هلیوگرام یا همان روتوگراور، سیستم چاپ گود‌ است با کیفیتی بسیار نزد‌یک به چاپ افست. هرچند‌ مراحل آماد‌ه سازی این نوع چاپ بسیار گرانتر از انواع د‌یگر، چاپ چون افست و فلکسو می باشد. اما برای چاپ اید‌ه آل به شکل رول بر روی BOPP و مواد‌ی از این قبیل، بهترین انتخاب محسوب می شود‌. بخصوص اینکه مصرف لفاف هایی از این نوع برای کارخانجات تولید‌ی همیشگی و با تیراژ بالا باشد‌. د‌لیل آن هم این است که با سیلند‌ر تهیه شد‌ه، می توان د‌ر تیراژ میلیونی چاپ کرد‌ د‌ر حالی که د‌ر روش افست برای تیراژهای بالا بایستس زینک های مجد‌د‌ تهیه کرد‌.

👇محصولات تصادفی👇

سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی طرح توجیهی تولید انواع نخ پروپلین نقش والدین در انتقال ارزش­های اسلامی به فرزندان پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکتهای تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) مقاله شبكه های بی سیم