👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه بررسی تعمیرات و نگهداری شركت ارتباط سپهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه بررسی تعمیرات و نگهداری شركت ارتباط سپهر

پروژه بررسی تعمیرات و نگهداری شركت ارتباط سپهر در 190 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه بررسی تعمیرات و نگهداری شركت ارتباط سپهر در 190 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

پیش گفتار:.................................................................................................................................................................... 1

مقدمه ............................................................................................................................................................................. 3

فصل اول

1-1: تاریخچه شرکت ارتباط سپهر..................................................................................................................... 4

فصل دوم

2-1 : تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ............................................................................................. 5

2-2 هدف از P.M چیست؟ ................................................................................................................................ 6

2-2-1 : مراحل ایجاد برنامه ................................................................................................................................ 7

2-2-2- اهداف و مقاصد در P.M..................................................................................................................... 7

2-2-3- برنامه ها (طرحها) جهت رسیدن به اهداف P.M...................................................................... 8

2-3- نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در كارخانجات .................................................................. 9

2-4- لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در تولید........................................... 11

2-5 : نیاز مبرم صنایع به P.M در كارخانه :.................................................................................................. 12

2-6- نتایج حاصل از P.M در كارخانه............................................................................................................. 12

2-7- از كار افتادگی در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات......................................................................... 13

2-8 : معایب ناشی از نداشتن سیستم نگهداری و تعمیرات :................................................................... 15

2-9 – علائم فقدان سیستم نگهداری و تعمیرات : ...................................................................................... 16

2-10- انواع فعالیتهای نگهداری و تعمیرات :................................................................................................. 16

2-11- انواع روش های نگهداری و تعمیرات :................................................................................................ 16

2-11-1- نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود :.......................................................................................... 19

2-11-2- نگهداری و تعمیرات اصلاحی :......................................................................................................... 20

2-11-3 : نگهداری و تعمیرات پیشگیری :..................................................................................................... 22

2-12- نگهداری و تعمیرات وضعی..................................................................................................................... 23

2-13: نگهداری و تعمیرات كنترلی.................................................................................................................... 24      

2-14: نگهداری و تعمیرات زمان بندی شده................................................................................................... 24

2-15- نگرشی بر اجزای سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات.................................................... 25

2-16- وظایف:............................................................................................................................................................ 25

2-17- سازماندهی :................................................................................................................................................. 26

2-18- سیستم ها برای مدیریت نگهداری و تعمیرات :.............................................................................. 27

2-19 – سیستم تشخیص نگهداری و تعمیرات ............................................................................................ 29

2-20- مهارت كارگران و فعال سازی مدیریت نگهداری وتعمیرات...................................................... 31

2-21- نتیجه گیری ................................................................................................................................................ 32

2-22- تئوریهای تعمیرات و نگهداری :............................................................................................................. 38

فصل سوم

3-1- چارت سازمانی شركت : ............................................................................................................................ 49

3-2- چارت P.M شركت...................................................................................................................................... 53

3-3- چگونگی به اجرا درآوردن P.M در شركت ریخته گری قطعات آلومینیوم ایران خودرو.. 56

3-4- تبیین و شناخت تغییرات نگهداری موجود كارخانه :....................................................................... 57

3-5- وظایف بخش تعمیرات و نگهداری (P.M)......................................................................................... 63

3-6- وضعیت موجود P.M شركت ................................................................................................................. 64

3-7- وضعیت موجود پرسنل تعمیرات و نگهداری كارخانه :.................................................................... 65

3-8- شرح وظایف پرسنل نگهداری و تعمیر :................................................................................................ 65

3-9- شرح وظایف مدیر واحد فنی ................................................................................................................... 68

3-10- شرح وظایف مدیر واحد P.M.............................................................................................................. 68

3-11- شرح وظایف رئیس بازرس فنی ............................................................................................................ 69

3-12- مسئول سرویس و نگهداری .................................................................................................................. 70

3-13- تعریف شغل و شرح وظائف رئیس قسمت تعمیرات: ................................................................... 71

3-14- مصاحبه با رئیس بخش تعمیرات و نگهداری :................................................................................. 72

3-15-تعریف شغل و شرح وظائف مكانیك..................................................................................................... 72

3-16- ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات بر مبنای نوع كار و وظیفه : ........................................ 74

3-17- روش اجرایی سفارش قطعات یدكی ماشین آلات......................................................................... 76

3- 18-  روش اجرایی تعمیرات شش ماهه..................................................................................................... 80

3-19- روش اجرایی تعمیرات در زمان سرویس P.M............................................................................... 88

3-20- روشهای اجرایی برنامه سالیانه سرویس و نگهداری دستگاهها.................................................. 91

3-21- روش اجرایی تعمیـرات اضطـراری....................................................................................................... 96

3-22- روش اجرایی سرویس نگهـداری و تعمیـرات................................................................................... 102

3-23- روش اجرایی تعمیـرات پایان هفتـه.................................................................................................... 108

3-24- روش اجرایی دستورالعمل تهیه برنامه تغییرات برنامه ای........................................................... 113

3-25- روش اجـرایی دستورالعمل پر كردن كارت تعمیرات................................................................... 115

3-26- روش اجرایی دستورالعمل تدوین برنامه سرویس نگهداری دستگاهها.................................... 116

3-27- روش اجرایی دستورالعمل تهیه لیست تعمیرات برنامه ای......................................................... 118

3-28- روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه........................................................................................... 120

3-29- روش اجرایی تبادل اطلاعات فنی با سازندگان و فروشندگان داخلی و خارجی................ 123

3-30- روش اجرایی تعمیرات قالب و قطعات و ماشین آلات.................................................................. 126

3-31- سوالات مطرح شده در خصوص بخش تعمیرات و نگهداری شركت ریخته گری قطعات آلومینیوم

ارتباط سپهر................................................................................................................................................................... 131

3-32- سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات............................................................................................... 136

3-33- تعریف سیستم اطلاعاتی........................................................................................................................... 136

3-34- انواع سیستم های اطلاعاتی..................................................................................................................... 136

3-35- متولوژی چیست ؟..................................................................................................................................... 137

3-35-1- انواع متولوژیهای طراحی سیستم :................................................................................................ 138

3-35-2- انواع روشهای ساخت یافته :............................................................................................................. 138

3-36- نمودارهای جریان داده فیزیكی :.......................................................................................................... 138

3-37- علائم مورد نیاز D.F.D.......................................................................................................................... 139

3-38- نمودار مفهومی D.F.D وضعیت موجود.......................................................................................... 140

روغنکاری دستی.......................................................................................................................................................... 148

روغنکاری با تفنگهای گریسکاری قدرتی........................................................................................................... 148

سیستم مرکزی فشار روغن..................................................................................................................................... 148

روغنکاری قطره ای..................................................................................................................................................... 149

3-39-3- برنامه ریزی زمانی روغنكاری........................................................................................................... 149

3-39-4- پرسنل روغنكاری و مشخصات خاصه آنها.................................................................................. 151

3-39-5- علل از کار افتادگی به واسطه سرویس و روغنکاری نامناسب.............................................. 153

3-39-6- برگ درخواست تعمیرات (اصلاحی- اضطراری)....................................................................... 158

3-39-7- کارت مشخصات فنی دستگاه :....................................................................................................... 163

3- 39-8 - فرم سالیانه تعمیرات و نگهداری.................................................................................................. 164

3-39-9- فرم انبار و خدمات فنی...................................................................................................................... 167

3-39-10- فرم سفارش و دستور کار تعمیرات:............................................................................................ 168

3-39-11- فرم گزارش هفتگی کارهای تعمیراتی در زمان سرویس P.M ..................................... 172

3-39-12- فرم برنامه هفتگی سرویس و نگهداری...................................................................................... 175

3-39-13- کارت تعمیرات................................................................................................................................... 177

3-39- 14- برگ درخواست لوازم یدکی از انبار.......................................................................................... 180

3-39-15- فرم گزارش توقف فنی ماشین آلات.......................................................................................... 183

3-40- وضعیت تعمیرات و نگهداری دستگاه های موجود (فعلی) شرکت:......................................... 185

3-40-1- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اکسترودر ............................................................................. 186

3-40-2- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اینجکشن 80 تن:...................................................................... 186

3-40-3- خلاصه ای از وضعیت دستگاه پرس 160 تن:........................................................................... 187

3-41- فرم شناسنامه دستگاه................................................................................................................................ 187

فصل چهارم

4-1- ضرورت برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری ........................................................................................... 191

4-2- هماهنگی بین بخش تولید و بخش نگهداری و تعمیرات................................................................ 193

4-3- زمان بندی نگهداری و تعمیر پیشگیری............................................................................................... 194

4-4 - اولویت بندی:................................................................................................................................................. 195

منابع و مآخذ ............................................................................................................................................................... 197

 

 

پیش گفتار:

نگهداری و تعمیرات ((نت)) در مفهوم مهم و دو مقوله اساسی هستند که تحقق و عمل بدانها موجبات بقا و تداوم خطوط تولید و کاهش هزینه ها را فراهم می آورند. با پیچیده تر شدن وسایل و امکاناتی که انسان برای نیازهای روز افزون خود بکار می گیرد، امر استفاده بهینه و نیز اقتصادی بودن این وسایل و امکانات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

روشهای پیچیده تولید و امکانات و ماشین آلاتی که در این مورد از آنها صورت گرفته و کارایی آنها را تا جایی که ممکن است افزایش داده، عمر آنها را بالا برود و از این رهگذر

هزینه های کل مربوطه قیمت تمام شده محصولات را کاهش داد. در جهان صنعت امروز موضوع رقابت و تفسیر بازار بیش از پیش مطرح است و کیفیت بالا و قیمت مناسب محصولات است که توان مطرح شدن در میدان رقابت و مسابقه را می باشند. در غیر اینصورت طرح تولید محکوم به مناسب ارتباطات و ارتباطات ودر راس آنها هواپیماها و ماهواره و موشکها، پس از تحقق و در صد شخصی از قابلیت اطمینان قادر به انجام ماموریتهای حساس خود هستند. عملکرد صحیح چندین هزار قطعه مکانیکی، الکتریکی و... دارای قابلیت اعتمادی اعتمادی و اطمینانی هستند؟ آیا با خراب شدن آنی یك قطعه از هواپیما های در حال پرواز یا موشك در حین ماموریت و یا سفینه ای در فضاست ماموریت آنها به كلی مختل می گردد؟ بدیهی است كه جواب این سوال منفی است چرا كه برای جلوگیری از انهدام چنین سیستمهای قطعا روشهای و اصولی تكنیكی قابل پیاده كردن هستند.

در غیر این صورت تجربیات انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در شوروی یا انفجار چالنچر آمریكا به دفعات باید تكرار گردند و سرمایه های ملی و بین المللی هر آن در شرف نابودی و اضمحلال قرار گیرند. مطرح شدن تكنولوژیهای جدید تولید در صنایع برنامه ریزی دقیق و زمانبندی را برای ایجاد بهره وری و كارائی می طلبد. موفقیت صنایع در تولید و ارائه محصولات به علل گوناگونی بستگی دارد كه داشتن یك سیستم مناسب نگهداری و تعمیرات از آن جمله است. بلا تردید یكی از بنیانهای اساسی در صنعت و تولید، دستگاه های ارتباطات است و از طرفی تولید و دستیابی به استانداردهای جهانی مانند iso, ApL بدون داشتن تجهیزاتی مدرن و بازسازی شده، میسر نخواهد بود. مبحث نگهداری و تعمیرات یكی از مباحث مهم هر صنعت است كه از طرق مختلف منجر به افزایش بهره وری و كارایی می گردد. چرا كه با توجه به كمیابی منابع اعم از انرژی، نیروی انسانی و سرمایه و... می تواند كمك بزرگی در جهت دستیابی به اهداف فوق الذكر بنماید.

انگیزه اینجاب از انتخاب این پروژه علاقه ای بود كه به درس تعمیرات و نگهداری داشتم و هماهنگی این درس با رشته تحصیلی ((مدیریت صنعتی)) است كه امروزه به این امر توجه بسیاری شده است و با رشد تكنولوژی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الزامی است كه صنایع و دستگاه های ارتباطات را از نظر كارایی و بهره وری بیشتر از وقت و زمان با كمترین هزینه بهبود بخشیم و شعار اول‏ نگهداری‏‏ بر تعمیرات باشد مانند ((پیشگیری قبل از درمان از درمان)) چون صرفه جویی در وقت و هزینه كمك شایانی در پیشرفت كار و تكنولوژی خواهد كرد. امید است كه مورد توجه اساتید گرامی و مدیران و دانشجویان محترم واقع شود.

مقدمه

رشد روز افزون تكنولوژی و لزوم بهبود بهره وری ماشین آلات و تجهیزات حركت به سوی اتوماسیون را سرعت بخشده است.

نگاهی به آمار نیروی انسان در صنایع مختلف نشان می دهد كه اتوماسیون موجب كاهش نسبی تعداد پرسنل مستقیم تولید و افزایش نیروی انسانی درگیر در نگهداری و تعمیرات شده است. از آنجا كه اتوماسیون مستلزم سرمایه گذاریهای سنگین برای در اختیار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات مذكور خواهد بود. به كارگیری مطلوب منابع اعم از بودجه‏، پرسنل، و غیره مستلزم وجود یك سیستم مناسب برنامه ریزی است كه شاید تا كنون كمتر به آن پرداخته شده باشد از طرف دیگر با توجه به شرایط حاكم به صنایع ایران كه به كارگیری و هر چه مفید تر دستگاه های ارتباطی یا تابلوهای برق و نهایتا بهبود بهره وری را ایجاب می كند. اقداماتی از طرف مسئولین مربوطه در زمینه های علمی و عملی برای تعمیرات ماشین آلات در دست انجام است كه عمدتا كه در زمینه مسائل فنی و نگهداری و تعمیرات می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق وقف بر نفس از نظر فقه و قانون مدنی پاورپوینت سازه های مشبک فضایی بررسی میزان تحمل استرس ناشی از آینده شغلی بین دانشجویان مجرد و متاهل مقاله تاریخچه پیدایش مدیریت كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه