👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر

گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر در 102 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان  ابهر در 102 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چكیده                                        

فصل اول : معرفی و تاریخچه                       1

بهداری سابق                                    2

خانه بهداشت                                    3

مراكز بهداشتی درمانی                            4

سازمان انتقال خون                             6

عملكرد واحد مبارزه با بیماریها                   10

عملكرد واحد تغذیه و مدارس                     14

فصل دوم : فعالیتها                            16

اهداف شبكه بهداشت ابهر                          19

نگاهی بر بیمارستان امدادی ابهر                    32

استراتژی های شبكه بهداشت ابهر                       38

اهم فعالیتهای انجام شده بهداشت حرفه ای             43

عملكرد واحد بهداشت دهان و دندان                   44

عملكرد واحد اسناد پزشكی                       45

عملكرد نظارت بر درمان                         47

فصل سوم : شرح تفصیلی آموخته ها                   52

اهداف بهداشت محیط در نظام شبكه                     52

مراكز تهیه و توزیع و نگهداری و فروش مواد...       53

بهداشت مواد غذایی                              55

شرح وظایف كاردان بهداشت محیط در مراكز بهداشتی درمانی 61

بحث و نتیجه گیری                                62

گزارشی از تشكیل شبكه بهداشت و حقوق باروری         75

آشنایی یا واحد بهداشت محیط شبكه بهداشت ابهر          79

اهداف برنامه های بهداشت خانواده                   81

آموزش بهداشت روان در شبكه بهداشت ابهر               86

منابع و ماخذ                                  96                                                                             

چكیده

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یكی از استراتژی‌های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط متغیر قلمداد می‌شود و از اینرو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمانی نمایان شده است. بدیهی است این فعالیت نیز مانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و اصولی می‌باشد. نیازسنجی جزء جدایی‌ناپذیر برنامه‌ریزی آموزشی و نظام بهسازی منابع انسانی محسوب می‌شود. طی فرآیند نیازسنجی، نیازها مشخص شده و برحسب اولویت برای ارضاء و تحقق آنها اقدام می‌شود. نیازها برای انتخاب اقدامات درست، قبل از انجام هر اقدامی مشخص می‌شوند. طراحی و اجرای پروژه‌های نیازسنجی آموزشی در هر سطحی مستلزم پیروی از یك طرح و الگوی عمل مشخصی است. انتخاب یا طراحی و تدوین الگوهای نیازسنجی می‌تواند باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار فرآیند نیازسنجی شود. یك الگوی مناسب باید هدف، قلمرو (حوزه)، روش‌های اجرایی، یاران سایر ابعاد لازم در جهت انجام یك پروژه نیازسنجی آموزشی را مشخص و معین نماید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوهای نیازسنجی موجود و مقایسه آنها از نظر شرایط اجرا، زمان، مكان و كاربردها و همچنین تعیین مناسب‌ترین الگوها برای نیازسنجی در سیستم بهداشت و درمان استان اصفهان می‌باشد. و نیز بدین منظور پس از بررسی اسناد و مدارك موجود و جستجوی گسترده در منابع فارسی و انگلیسی، الگوها و تكنیك‌هایی كه به صورت پراكنده دراین منابع معرفی شده‌اند را پژوهشگر با استفاده از بینشی سیستماتیك، كلیه این الگوها و تكنیك‌های موجود را در یك چارچوب كلی در پنج طبقه قرار داده و ضمن معرفی الگوهای هر طبقه، مزایا و معایب هر یك را مورد نقد و بررسی قرار گرفت. برای سنجش میزان تناسب و كاربرد الگوها و مدل‌های مختلف از طریق مطالعه توصیفی پیمایشی با استفاده از ابزارهای نظیر پرسشنامه و مصاحبه سازمان نیافته،‌نظرات مدیران و معاونان و كارشناسان ستادی و بهداشتی (19) شبكه بهداشتی و درمانی در سطح استان اصفهان (80 نفر)، تحت بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیق در دو بخش عبارتند از:

- برای نیازسنجی نیازهای بهداشتی جمعیت تحت پوشش: الگوهایی مناسب هستند كه دارای ویژگی‌های زیر باشند:

1- مفهوم نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب و نیز به عنوان برداشت تركیبی. 2- منابع تعیین نیاز، جامعه، اهداف و ارزش‌هایشان. 3- ابزارهایی نظیر مشاهده مستقیم و پرسشنامه و ... . 4- شناسایی نیازها در سطح شهرستان. 5- ملاك تعیین الگو، میزان مشاركت جمعیت. 6- مناسب‌ترین شرایط زمانی نیازسنجی در چند مرحله. 7- مناسب‌ترین شرایط مكانی تجمع نمایندگان مردم در یك مكان خاص. 8- مناسب‌ترین شرایط اجرایی، تجمع نمایندگان در یك مكان خاص، تكنیك دلفی. 9- كاربردی‌ترین الگوها، الگوهای تركیبی و الگوهای هدف - محور

برای نیازسنجی نیازهای سازمانی كاركنان: الگوهایی مناسب هستند كه دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1- مفهوم نیاز به عنوان برداشت تركیبی و نیز به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب. 2- منابع تعیین نیاز، كاركنان شاغل در شبكه و آرمان‌ها و اهداف سیستم. 3- ابزارهای نظیر پرسشنامه، مشاهده مستقیم و ... . 4- شناسایی نیازها در سطح منطقه و شغل. 5- ملاك تعیین الگو، میزان مشاركت كاركنان. 6- مناسب‌ترین شرایط زمانی نیازسنجی در چند مرحله. 7- مناسب‌ترین شرایط مكانی تجمع نمایندگان كاركنان در یك مكان خاص. 8- مناسب‌ترین شرایط اجرایی، تجمع نمایندگان در یك مكان خاص، تكنیك دلفی. 9- كاربردی‌ترین الگوها، الگوهای تركیبی و الگوهای هدف - محور

بنابراین نیازسنجی آموزشی اولین و اساسی‌ترین گام در برنامه‌ریزی آموزشی سیستم بهداشت و درمان و آموزش پزشكی است و تعیین نیازها براساس الگوها و تكنیك‌های دقیق، می‌تواند اثربخشی و كارایی برنامه‌ریزی این سیستم را افزایش دهد.

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی احداث واحد بازیافت پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل پژوهش بررسی فرهنگ‌ها و واژه‌های عربی به عربی پروژه بررسی تعمیرات و نگهداری شركت ارتباط سپهر دانلود پاورپوینت صندوق زمین و ساختمان بررسی وضعیت صنعت آهن و فولاد در ایران و جهان