👈 فروشگاه فایل 👉

کاراموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

کاراموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی

کاراموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی رشته مدیریت صنعتی

کاراموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی

مقدمه:

در دنیای امروز مسأله تولیدات و خدمات مسأله عمده‌ای است كه هیچ جامعه‌ای خود را بر كنار از آن نمی‌بیند. جوامع مختلف هر كدام با مسأله‌ی ارایه‌ی خدمات و تولیدات برای بقای خود در گیرند و تلاش آن‌ها بر آن است كه با توجه به شرایط و امكانات موجود، خدمات و تولیدات را در حد مطلوب فراهم آورند. خدمات اداری و بانكی، خدمات رفاهی و درمانی، خدمات آموزشی و فرهنگی، تولید مواد غذایی، تولید محصولات كشاورزی.... جزیی از سیاهه‌ی بی‌انتهای خدمات و تولیدات در جوامع امروزی است. بدین ترتیب به سادگی می‌توان دریافت كه مدیریت برای ارایه‌ی این خدمات و تولیدات از ضرورت‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌آید.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

مقدمه.............................................................................................................. 1

فصل اول: سیستم....................................................................................... 14

1-1-     سیستم............................................................................................. 14

1-2-     ویژگی های سیستم.......................................................................... 14

1-3-     محیط سیستم................................................................................... 15

1-4-     انواع سیستم..................................................................................... 15

1-5-     شمای سیستم.................................................................................. 16

1-6-     آرایش درونی سیستم...................................................................... 20

1-7-     سیستم كارخانه پیروزی.................................................................. 21

فصل دوم: طرح ریزی و مدیریت كارخانه................................................. 39

2-1- روش كلی برنامه ریزی وجایابی كارخانه........................................ 40

2-2- استقرار كارخانه ها و ساختمان های صنعتی................................... 42

2-3- طراحی ساختمان و ساخت آن.......................................................... 47

2-4- مسایل خدماتی كاركنان.................................................................... 56

2-5- طرح ریزی شرایط كاری................................................................... 63

2-6- هزینه................................................................................................. 80

2-7- انرژی................................................................................................ 82

2-8- انواع فرآیندهای تولیدی.................................................................... 83

2-9- تعیین ظرفیت تولیدی......................................................................... 87

2-10- تجزیه و تحلیل رابطه ی فعالیت ها................................................. 89

2-11- شمای كارخانه ی پیروزی............................................................. 90

فصل سوم: مواد و محصولات.................................................................... 92

3-1- موجودی........................................................................................... 92

3-2-دوره (سیكل) محصول..................................................................... 100

3-3- برگشت مجدد در طراحی فرآیند تولیدی........................................ 106

3-4- مواد و فرآیندها  3-5- طبقه بندی كردن مواد.............................. 111

3-5- طبقه بندی كردن مواد.................................................................... 120

فصل چهارم: خرید.................................................................................... 126

4-1-خرید................................................................................................ 126

4-2- انواع قیمت و حمل كالای خریداری شده........................................ 134

4-3- مز ایده و مناقصه........................................................................... 135

4-4- مدیر تداركات.................................................................................. 138

فصل پنجم: انبار....................................................................................... 140

5-1- انبار................................................................................................ 141

5-2- سازمان انبار.................................................................................. 142

5-3- روش های انبار كردن.................................................................... 143

5-4- انبار كردن محصولات.................................................................... 147

5-5- انبار تعمیرات و مواد اولیه............................................................. 154

5-6- وظایف انباردار............................................................................... 156

5-7- منابع ورود كالا به انبار.................................................................. 157

5-8- معرفی برخی فرم ها....................................................................... 158

فصل ششم: ایمنی.................................................................................... 169

6-1- ایمنی.............................................................................................. 169

6-2- حوادث............................................................................................ 172

6-3- ایمنی برق........................................................................................ 175

6-4- حریق.............................................................................................. 180

7-4- انواع سم......................................................................................... 182

فصل هفتم: نظام های كاری..................................................................... 185

7-1- سیستم های نوبت كاری................................................................. 185

7-2- جمعیت انسانی................................................................................ 186

7-3- استراحت......................................................................................... 187

7-4- كار یكنواخت................................................................................... 189

فصل هشتم: بسته بندی، بازرسی ، حمل و نقل...................................... 193

8-1- بسته بندی....................................................................................... 193

8-2- بازرسی.......................................................................................... 195

8-3- اساس آنالیز سیستماتیك حمل و نقل.............................................. 197

خلاصه...................................................................................................... 207

فهرست منابع و مأخذ............................................................................... 210

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نظریه های کژ رفتاری دانلود پاورپوینت مفاهیم اصلی بودجه بندی(فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ) مقاله نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS بررسی رابطه بین فردی معلم و دانش آموز و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور