👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی

پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی

پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی

چكیده تحقیق:

تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان‌شناسی، مدیریت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان تدوین شده است.

نمونه آماری این تحقیق شامل 124 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشكده می‌باشد. كه 46 نفر از رشته مدیریت آموزشی، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسی را شامل می شود. روش نمونه‌گیری آن، طبقه‌ای تصادفی نسبتی است كه از بین سه گروه آموزش تعدادی ضد دانشجویان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.

برای سنجش خلاقیت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقیت CREE تورستون استفاده شد و برای بررسی تاثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیت دانشجویان از یك مصاحبه كتبی استفاده گردید.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هركدام از سوالات مصاحبه كتبی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هر كدام از سوالات مصاحبه كتبی و جنس افراد و رشته تحصیلی آنان با میزان خلاقیت افراد از آزمون ناپارامتر یك خی دو پیرسون استفاده شد و برای تعیین رابطة معدل و جنس افراد با خلاقیت از آزمون ناپارامتریك كروكسال والیس استفاده شده است.

فرضیات این تحقیق یا سطح معناداری 95 درصد اطمینان آزمون شد.

در انجام این مراحل از نرم‌افزاری آماری spss استفاده گردید.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد.

1ـ خلاقیت مستقل از جنس افراد است.

2ـ خلاقیت از رشته تحصیلی افراد تبعیت نمی‌كند.

3ـ دوره تحصیلی دانشگاهی بخودی خود نقشی در رشد خلاقیت افراد ندارد.

4ـ معدل بالا بیانگر خلاق بودن فرد نیست.

5ـ در پرورش خلاقیت آموزش آن می‌توان نقش بسیار مهمی را ایفا كند.

  « فهرست مطالب »

عنوان                                                                                صفحه

تشكر و قدردانی------------------------------------------------------ أ

چكیده ----------------------------------------------------------- د

فهرست مطالب------------------------------------------------------ ه

فهرست جداول ----------------------------------------------------- ط

فهرست نمودارها ---------------------------------------------------- ل

--

 فصل اول : طرح كلی پژوهش------------------------------------------ 1

دعای هنرمند-------------------------------------------------------- 2

مقدمه---------------------------------------------------------------------- 3

بیان مسئله --------------------------------------------------- 6

ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت ------------------------------ 8

اهداف تحقیق ----------------------------------------------------- 10

فرضیات تحقیق ---------------------------------------------------- 12

تعریف مفاهیم و واژه ها----------------------------------------------- 12

محدودیتهای تحقیق-------------------------------------------------- 13

خلاصه فصل------------------------------------------------------ 15

 

فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق  -------------------------------- 16

مقدمه------------------------------------------------------------ 17

ساختار مغز و عملکرد آن---------------------------------------------- 18

تعاریف خلاقیت :--------------------------------------------------- 25

1 . نگرشهای خاستگاهی :--------------------------------------------- 26

2 . نگرشهای فرایندی :------------------------------------------------ 27

رابطه هوش و خلاقیت ------------------------------------------------ 31

فرایند خلاقیت :----------------------------------------------------- 36

          مراحل والاس ------------------------------------------------- 37

          مراحل اسبورن ------------------------------------------------ 39

          مراحل تورنس ------------------------------------------------ 41

نظریه های خلاقیت :------------------------------------------------- 42

1.  نظریه های جهان باستان--------------------------------------------- 42

2. نظریه های جدید فلسفی -------------------------------------------- 44

3. نظریه های روان شناسی  -------------------------------------------- 45

4. روانکاوی جدید -------------------------------------------------- 46

خصوصیات افراد خلاق ----------------------------------------------- 49

نیازهای افراد خلاق -------------------------------------------------- 56

عوامل موثر در خلاقیت----------------------------------------------- 58

          هوش ------------------------------------------------------ 59

          ویژگیهای شخصیتی--------------------------------------------- 61

          خانواده----------------------------------------------------- 63

          مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت ------------------------------ 65

نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت-------------------------------- 69

تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت :---------------------------------------- 70

          سن -------------------------------------------------------- 70

          جنس------------------------------------------------------- 71

          ارزشها و فشارهای اجتماعی --------------------------------------- 71

          تحصیلات--------------------------------------------------- 72

          نقش کوشش در خلاقیت----------------------------------------- 72

شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت -------------------------------------- 73

تكنیكهای خلاقیت و نو آوری------------------------------------------- 74

        یورش فكری--------------------------------------------------- 75

      مدل سینكتیكس ------------------------------------------------- 77

      تكنیك دلفی ... ------------------------------------------------- 78

آموزش خلاقیت ---------------------------------------------------- 87

 الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت----------------------------------- 87

         آموزش خلاقیت در جهان ---------------------------------------- 88

  ب : آموزش خلاقیت در كودكان و دانش آموزان --------------------------- 89

     نكات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران--------------------------- 93

    آنچه مربی برای پرورش فكر خلاق باید انجام دهد  -------------------------- 96

    محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت  ----------------------------- 99

اصول اساسی در پرورش خلاقیت --------------------------------------- 107

عوامل موثر در پرورش خلاقیت ---------------------------------------- 108

نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت ----------------------------------- 113

خلاقیت و حل مسئله ------------------------------------------------ 115

خلاقیت و پیشرفت تحصیلی  ------------------------------------------ 117

خلاقیت و هنر ---------------------------------------------------- 118

خلاقیت و توسعه اقتصادی -------------------------------------------- 121

اثر محرک عاطفی در خلاقیت ----------------------------------------- 122

شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت ------------------- 126

موانع خلاقیت ---------------------------------------------------- 128

عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت ---------------------------------- 127

با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید------------------------- 139

سوابق پژوهش در ایران ---------------------------------------------- 141

سوابق پژوهش در خارج --------------------------------------------- 143

نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم-------------------------------------- 147

 

فصل سوم : روش اجرای پژوهش-------------------------------- 150

روش تحقیق------------------------------------------------------ 151

روش گرد آوری اطلاعات-------------------------------------------- 152

ابزار گردآوری اطلاعات --------------------------------------------- 152

جامعه آماری----------------------------------------------------- 152

تعداد و روش نمونه گیری -------------------------------------------- 153

نمره گذاری آزمون ------------------------------------------------- 154

نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد ----------------------------------- 154

اعتبار آزمون------------------------------------------------------ 155

روش استخراج مصاحبه كتبی ------------------------------------------ 155

اساس تئوریكی پرسشنامه و مصاحبه كتبی --------------------------------- 156

روشهای آماری---------------------------------------------------- 156

خلاصه فصل----------------------------------------------------- 158

--

فصل چهارم :یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها ------------- 159

مقدمه----------------------------------------------------------- 160

تجزیه یافته های پژوهش --------------------------------------------- 161

تحلیل یافته های پژوهش--------------------------------------------- 205

خلاصه فصل ----------------------------------------------------- 208

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات --------------------- 209

نتیجه گیری------------------------------------------------------ 210

پیشنهادات------------------------------------------------------- 212

منابع ----------------------------------------------------------- 214

پیوستها --------------------------------------------------------- 221

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی مدیریت تعارض و تصمیم گیری خلاق پاورپوینت هزینه یابی دوره عمر محصول تحقیق مراحل حل مساله پروژه تحقیق اكولوژی پوشش‌های گیاهی پایان نامه مجازاتهای جایگزین اطفال بزهكار و تطبیق با اسناد بین المللی