👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری

بررسی سیستم حسابداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مقدمه :

با توجه به قدمت دانش و حرفه حسابداری ، کوشش های فراوانی در جهت تدوین اصول و مبانی این مقوله توسط جوامع و مراکز تخصصی حسابداری و حسابرسی در جهان صورت گرفته است . بدین مناسبت حساسیت و دقت نظر اهل فن در بکارگیری و استفاده از منابع معتبر و کامل در متون و کتب حسابداری را با وسواس بیشتری همراه کرده است . از دیرباز اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری ها بیشتر شده است . امروز اطلاعات به عنوان یکی از شاخص های مهم قدرت جوامع و توسعه پایدار آنها محسوب می شود . حسابداری فرآیندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیه واحدهای اقتصادی بخش مهمی از تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات انجام می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر در آمده که بسیاری خود را نیازمند دانش آن احساس می کنند. همراه با پیشرفت سایر علوم و فنون حسابداری نیز در سال های اخیر در جهت ارائه اطلاعات دقیق ترو کمک های موثرتر تا مدیران و برنامه ریزان دچار تغییر و تحول فراوانی شده است . بدون تردید تفهیم مطالب و مفاهیم حسابداری نیاز به تمرین و ممارست دارد. 

فهرست مطالب :

عنوان ....................... صفحه

مقدمه : 1

فصل اول :کلیات  

تاریخچه حسابداری. 4

تاریخچه حسابداری در اروپا: 5

تاریخچه حسابداری در ایران قدیم. 5

حسابداری و حسابرسی نوین در ایران. 6

آشنایی با تعاریف و مفاهیم و اصول حسابداری. 8

چند نمونه از تعاریف معتبر حسابداری : 8

ثبت : 9

طبقه بندی : 9

تلخیص: 10

تعبیر و تفسیر : 10

مفاهیم اساسی حسابداری: 10

مبانی حسابداری: 11

عناصر بنیادی حسابداری : 11

دارایی ها : 11

بدهی : 12

مراحل حسابداری : 13

مراحل حسابداری در طول دوره مالی : 13

مراحل حسابداری در پایان دوره مالی : 15

مراحل حسابداری بعد از تهیه صورت های مالی. 18

استفاده کنندگان برون سازمانی : 21

انواع واحدهای اقتصادی. 21

واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت : 22

واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت : 22

طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت : 23

واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک : 24

خصوصیات سازمانهای دولتی. 24

انواع فعالیت های دولت.. 25

فعالیتهای از نوع دولتی‌ (غیر بازرگانی)‌: 26

فعالیت های از نوع بازرگانی : 27

تعریف حسابداری دولتی. 28

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی. 30

کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی. 35

استفاده کنندگان حسابداری دولتی. 38

اصول متداول حسابداری دولتی. 41

خصوصیات لازم برای صورتهای مالی سازمانهای دولتی: 41

لزوم اعمال كنترل بودجه ای در سازمانهای دولتی: 42

طبقه بندی استاندارد برای درامدها و هزینه ها: 43

استفاده از مبانی حسابداری معین برای هر یك از حسابهای مستقل: 43

لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درامدها و انجام هزینه ها: 44

شریط انجام هزینه ها در سازمانهای دولتی: 44

لزوم تمركز وظایف و مسئولیتهای مالی: 44

وظایف و مسئولیتهای اصلی مدیر یا مسئول حسابداری هر سازمان دولتی: 45

فصل دوم : 47

بررسی سیستم حسابداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 47

هدف: اطلاعات مبنای تصمیم سازی در بخش سلامت.. 48

اصول و چارچوب مرحله اول طرح. 50

1- سازمان و تشکیلات امور مالی : 50

2- روش های گردش عملیات : 51

3- روش اجرایی نظام دفترداری (ساختار حساب ها ): 51

4- مراکز هزینه ( دستورالعمل کد گذاری مراکز هزینه ): 52

5- دستور العمل رسیدگی به اسناد و مدارک مالی: 53

6- دستورالعمل تنخواه گردان : 53

7- دستورالعمل دارائی ها ‌( اموال ،‌ابنیه و سایر دارائی ها): 53

8- دستورالعمل شمارش کالا ( انبار گردانی): 54

9- دستورالعمل طبقه بندی کالا و اموال : 54

10- صورت های مالی اساسی نمونه : 55

1- هدف : 55

2- دامنه کاربرد : 56

3- مسئولیت اجراء : 56

4- مفاهیم و تعاریف: 56

5- شرح اقدامات : 57

6- مدارک مرتبط : 57

نمودار سازمانی امور مالی. 58

نمودار سازمانی امور مالی بیمارستان. 59

نمودار سازمانی امور مالی شبکه و مرکز بهداشت شهرستان. 60

نمودار سازمانی امور مالی. 61

دانشکده ها 61

نمودار سازمانی امور مالی. 62

معاونت ها 62

جدول شرایط احراز مشاغلی مالی. 63

ثبت ها 81

ضمائم 141

منابع : 142

👇محصولات تصادفی👇

پروژه طراحی یک سیستم انبار داری پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب طرح توجیهی تولید بلندگوظرفیت- 1000000 عدد در سال پایان نامه حلیل تطبیقی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار