👈 فروشگاه فایل 👉

تغییرات و تركیبات ایمیدازولی در دانه های در حال رویش سویا تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین

ارتباط با ما

... دانلود ...

تغییرات و تركیبات ایمیدازولی در دانه های در حال رویش سویا تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین

تغییرات و تركیبات ایمیدازولی در دانه های در حال رویش سویا تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین

تغییرات و تركیبات ایمیدازولی در دانه های در حال رویش سویا تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین

چكیده :

در این تحقیق مواد طبیعی و اسید های چرب موجود در بافت كبد و عضله های كفشك

( cynoglossus macrolepidotus ) معروف به زبان گاوی با استفاده از روش bligh and dyer ) استخراج گردید .

برای شناسایی این مواد ابتدا كلروفرم كه به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفته بود توسط دستگاه rotary evaporator تبخیر و سپس مواد در –n هگزان حل گردید و به دستگاه GC-MS تزریق شد . با استفاده از كروماتوگرام جرمی و طیف های جرمی بدست آمده مواد طبیعی و اسیدهای چرب بافت كبد و عضله با محاسبه اندیس كواتس و مقایسه آنها با اندیس كواتس استاندارد و نیز بررسی داده های طیفی ( GC-MS ) و مقایسه آنها با داده های استاندارد موجود در مراجع (Eight-peak ) شناسایی گردید .

در كبد یازده تركیب شناسایی شد كه به palmitic acid با 98/14 درصد بیشترین مقدار می باشد . سایر تركیبات شناسایی شده در كبد شامل oleic acid (30/12درصد) ، 1,3-cycloocta diene (97/7درصد) ، (E,E,E) 1,4,8-dodecatiene (75/5 درصد)، q-hexadecanoic acid (39/5درصد)، 5,8,11,14-eicosatetranenoic acid (08/4درصد) ، heptacosane (77/1درصد)،3-heptadecan-5,yne (24/1)،my ristic acid (66/5درصد)می باشد . تركیبات شناسایی شده در بافت عضله شامل plamitic acid (15/4درصد) ، methyl eicosa-5,8,11,14,17-pentanoat  (51/23درصد) ،stearic acid (35/8درصد) ، oleic acid(68/5درصد) ، nanan(74/6درصد) ، decane(06/3درصد) می باشد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

چكیده

مقدمه

فصل اول

1-1 هدف

1-2 پیشینه تحقیق

1-3 روش كار و تحقیق

فصل دوم

2-1 كفشك زبانی ماهیان (cynoglossidate tongue soles)

2-1-1 ریخت شناسی كفشك زبانی ماهیان

2-1-2 گونه های موجود در ایران

2-2 جایگاه سیستماتیك كفشك زبان گاوی

 (cynoglossidate mar crolepidotus )

2-2-1 ریخت شناسی كفشك زبان گاوی (largescale tonguesole)

2-2-2 محیط زیست

2-2-3 ارزش اقتصادی

2-2-4 اندازه و وزن

2-2-5 پراكنش

فصل سوم

3-1 چربی ها

3-2 اسید های چرب

3-2-1 مشخصات عمومی اسیدهای چرب

3-2-2 خواص اسیدهای چرب

3-3 ساختمان و خواص انوع چربیها

3-3-1 چربی های خنثی (اسیل گلیسرولها):

3-3-2 فسفوگلیسیریدها

3-3-3 اسفنكولیپیدها و كلیكولیپیدها

3-3-4 موم ها ( waxed)

3-3-5 لیپیدهایی كه صابون نمی شوند

3-4 روغن ماهی (Fish oil)

فصل چهارم

4-1 مصرف شده

4-2 وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز

4-3 دستگاههای مورد نیاز

4-4 روش

4-4-1 تهیه نمونه های كفكش ماهی

4-4-2 استخراج مواد طبیعی از كبد و بافت عضله های كفشك زبان گاوی

4-4-3 مراحل عملی استخراج به روش bligh and dyer

4-4-4 استخراج و خالص سازی چربی ها

در روش Bligh and dyer

4-5-1 اندیس كواتس (Kovts index )

4-6 شناسایی مواد طبیعی موجود در فاز –n هگزانی كبد و بافت عضله كیش ماهی میگویی(alepes djedaba) با استفاده از دستگاه :GC/MS

4-6-1 مشخصات دستگاه GC/MS مورد استفاده:

فصل پنجم

5-1 نتایج ، تفسیر داده ها و شناسایی طیف های GC-MS

5-2 بحث

پیشنهادات 

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه آمادگی برای تغییر سازمانی سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شركتهای تحت پوشش ایران خودرو معدن اسفوردی و فراوری لانتانید ها مقاله ابزار برقی نیمه هادی پایان نامه بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدیدساختار صنعت برق ایران