👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه ساختمان های بتنی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه ساختمان های بتنی

پایان نامه ساختمان های بتنی

پایان نامه ساختمان های بتنی

مقدمه

اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.

بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه..................................................................................................................................

فصل اول

1-1 پیاده سازی نقشه 2

1-2 گود برداری 2

1-3 استفاده از دیوارهای مانع و نایلون 2

1-4 پیاده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری 2

1-5 قالب بندی پی 2

بتن سازی و بتن ریزی  پی 2

فصل دوم 2

2-1 گود برداری : 2

2-2 شمع کوبی (pier ) 2

2-3 انواع پی : 2

2-4 مشکلات پی تک 2

2-5 اولویت استفاده از پی 2

2-6 آرماتوربندی پی 2

2-7 قالب بندی پی 2

2-8 بتن ریزی پی 2

2-9 آرماتوربندی ستون ها 2

2-10 قالب بندی ستون ها 2

2-11 بتن ریزی ستون ها 2

2-12 آرماتور بندی تیرها 2

2-13 قالب بندی ستون ها 2

2-14 بتن ریزی تیرها 2

2-15 اجرای دیوار برشی 2

2-16 آرماتور بندی دیوارهای برشی 2

2-17 قالب بندی دیوارهای برشی 2

2-18 اجرای راه پله 2

2-19 انواع سقف 2

2-19-1 سقف طاق ضربی 2

2-19-2 ویژگی های سقف طاق ضربی 2

2-20 سقف تیرچه بلوک 2

2-21 ویژگی های سقف تیرچه بلوک 2

2-22 سقف مرکب ( composite ) 2

2-22-1 ویژگی های سقف مرکب (composite ) 2

2-23 دال های بتنی 2

2-23-1 انواع دال از لحاظ سیستم سازه ای 2

2-23-2 ویژگی های دال های بتنی 2

2-24 نازک کاری 2

2-25 نما کاری: 2

فصل سوم 2

3-1 اجرای ستونها 2

3-2 اجرای تیرها و سقف ها 2

3-3 ساخت پله 2

3-4 شرحی در مورد نما كاری ساختمان 2

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق سازمان های ارائه دهنده بهداشتی درمانی جهان پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل تولید و موجوديها دانلود پاورپوینت هزینه یابی هدف بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین پایان نامه آگاهی پرسنل اتاق زایمان بیمارستان های دولتیاز حقوق بیمار