👈 فروشگاه فایل 👉

اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﻠﻮﻛﻪ - ABS

ارتباط با ما

... دانلود ...

اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﻠﻮﻛﻪ - ABS

اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﻠﻮﻛﻪ ABS

اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﻠﻮﻛﻪ - ABS

   1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

 ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی Anti- lock) ABS (Braking System = ABS ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ABS ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎدهای ﻣﺮﻃﻮب و ﻟﻐﺰﻧﺪه و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﺮﺧﻬﺎ از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ، ﻓﺮﻣﺎن و ﭼﺮخ را ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮده و در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد.

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای در اﻳﺮان و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی در اﻳﺮان، اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺮﻣﺰ اﻫﻤﻴﺖ دارد. زﻳﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪ و روزاﻓﺰون ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻣﺰ، در اﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ واردات ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدرو درآﻣﺪه و ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در اﻳﺮان دارد، اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای در ﺣﺪود 37100 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل، اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻲ ﺣﺪود 30 ﻧﻔﺮ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺳﻮدآور ﺑﻮده و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮآوری و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻧﻴﺎز داﺧﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دادهﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺳﻮدآوری آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮﻓﻮرﻣﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺮوح اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دادهﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت هدایت و انگیزش- هدایت و رهبری سازمانی (فصل پنجم کتاب مدیریت عمومی الوانی) تحقیقات جهت دسترسی به محصولات سبزی و صیفی سالم و بدون میكروب (سیب زمینی و پیاز ) پروژه کارآفرینی احداث استخر ، سونا و جکوزی سر پوشیده گزارش کارآموزی معماری بررسی احکام فقهی ظروف طلا و نقره