👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه های روغنی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه های روغنی

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر عرضه دانه هاي روغني (سويا و آفتابگردان ) در قالب الگوي نرلاو

دراین تحقیق عوامل موثر بر عرضه دانه های روغنی (سویا و آفتابگردان ) با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 1382 -1360 در قالب الگوی نرلاو بررسی شده است .

مطالعه تأثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه های روغنی

حمایت از بخش کشاورزی به دلایل مختلف از قبیل برقراری امنیت غذایی و یا ارتقاء درآمد کشاورزان از مسایل مهم اقتصادی حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی است و این امر در کشورهای در حال توسعه ای که بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها نقش کلیدی داشته , حایز اهمیت بیشتری است . به همین سبب علیرغم مذاکرات و مباحث بسیاری که در مورد حذف یا کاهش میزان حمایت از تولیدات کشاورزی در نشست های سازمان تجارت جهانی صورت گرفته , همچنان پرداخت یارانه به اشکال گوناگون و با استفاده از ابزارهای حمایتی متفاوت ادامه دارد .

فهرست مطالب:

فصل اول

عنوان

مقدمه

ضرورت تحقیق

اهداف

فرضیه تحقیق

روش تحقیق

فصل دوم : مبانی نظری

سیاست های حمایتی

انواع سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی

تجربه کشورهای مختلف

سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی در ایران

تاریخچه قیمت تضمینی در ایران

عمده سیاستهای حمایتی از دانه های روغنی در دنیا و ایران

فصل سوم:

پیشگفتار

وضعیت تولید دانه های روغنی در جهان

وضعیت سطح زیر کشت جهانی دانه های روغنی طی سالهای 2004-1966

میزان تولید جهانی دانه های روغنی طی سالهای 2004-1966

تغییرات عملکرد جهانی دانه های روغنی عمده در فاصله زمانی 2004-1966

وضعیت تولید دانه های روغنی در کشور طی 35 سال اخیر

آفتابگردان

سویا

وضعیت تولید و مصرف روغن نباتی در ایران

وضعیت تولید و مصرف کنجاله در کشور

بازرگانی

وضعیت بازرگانی در ایران

وضعیت صادرات و واردات ایران

1- دانه آفتابگردان

2- روغن آفتابگردان

3- کنجاله آفتابگردان

4- سویا

5- روغن سویا

6- کنجاله سویا

فصل چهارم : متدولوژی

مقدمه

عوامل موثر بر عرضه

الگوهای عرضه محصولات کشاورزی

تخمین مدلهای با وقفه توزیعی

الگوی انتظارات تطبیقی

الگوی تعدیل جزیی

فصل پنجم : نتایج و یافته های تحقیق

یافته های تحقیق

تخمین تابع عرضه آفتابگردان

تفسیر پارامترها

تخمین تابع عرضه سویا

تفسیر پارامترها

نتایج و پیشنهادات

فهرست منابع

ضمیمه

👇محصولات تصادفی👇

دانلود نمونه سوالات کارگر برق ساختمان درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21 مبانی نظری تغذیه و ورزش معلولان و ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و حرکتی مبانی نظری و پیشینه رفتارهای پر خطر و انواع آن تحقیق آبکاری فلزات و کاربرد آن مقاله اثرات تكلیف شب برای دانش آموزان