👈 فروشگاه فایل 👉

تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

ارتباط با ما

... دانلود ...

تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

پایان نامه کارشناسی ارشد تریگرهای فازی در پایگاه داده های فعال Fuzzy triggers on active databases چكیده پایگاه‌های دادة فعال با هدف ایجاد تعامل در پایگاه‌های داده ایجاد شدند در این نوع پایگاه داده با تعریف قوانین و بدون نیاز به كدنویسی، سیستم قادر به عكس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم در شرایط خاص می‌باشد تعریف قوانین ساده‌ترین نوع

پایان نامه کارشناسی ارشد

تریگرهای فازی در پایگاه داده های فعال

Fuzzy triggers on active databases

چكیده

پایگاه‌های دادة فعال با هدف ایجاد تعامل در پایگاه‌های داده ایجاد شدند. در این نوع پایگاه داده با تعریف قوانین و بدون نیاز به كدنویسی، سیستم قادر به عكس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم در شرایط خاص می‌باشد. تعریف قوانین ساده‌ترین نوع بیان محدودیت‌ها بوده كه برای متخصص های محیط نیز قابل درك می‌باشد. اما در بیان تجربیات اغلب از كلمات فازی استفاده می‌شود كه ترجمه آن‌ها به مقادیر دقیق منجر به كاهش ارزش معنایی دانش می‌شود. فازی‌سازی پایگاه‌های داده فعال با هدف نزدیك‌تر نمودن زبان بیان قوانین به زبان طبیعی انسان مطرح شد. این امر كمك می‌كند دانش متخصصین، مستقیماً به پایگاه داده منتقل شود. ضمن اینكه تغییرات نیز با كمترین هزینه، بر قوانین تعریف شده اعمال می‌شود.

اولین گروه فازی‌سازی گرداننده پایگاه‌های دادة فعال ولسكی و بوعزیز و همکارانشان بودند که به فازی نمودن رویداد، شرط و واكنش در تعریف قوانین پرداخته‌اند و طی چند مقاله نتایج آن را ارائه نمودند[2, 3, 5, 7, 8, 9, 10]، این گروه در پروژه Tempo به پیاده‌سازی فازی این سه بخش پرداخته‌اند.

گروه دومی که در این زمینه فعالیت نموده است گروه آقایان یوسل سایجین و اوزگور اولوسوی میجباشد که در دو مقاله به جنبه کاربرد تریگرهای فازی در پایگاه داده های فعال سیار پرداخته اند[4, 6].

فازی نمودن پایگاه‌های دادة فعال با هدف كاربردی‌تر نمودن پایگاه‌های داده مطرح شد. این پایان‌نامه ضمن اصلاح تریگر های فازی معرفی شده توسط گروه اول با ایجاد تغییراتی در آنها از تریگر های فازی جهت عمل رونوشت برداری فازی استفاده می کند.

در ادامة این پایان‌نامه یك معماری ساده از موتور رونوشت برداری فازی در پایگاه دادة فعال ارائه می‌شود و در پایان با یك نمونة پیاده‌سازی شده از موتور رونوشت برداری فازی موارد پیشنهادی ارزیابی می‌گردد.

كلیدواژه ها: پایگاه دادة فعال، تریگرهای فازی، رونوشت برداری فازی، کمیت سنج های فازی، همگام سازی، دوره پوشش برنامه، دوره پوشش رونوشت برداری، دوره پوشش فازی.

 

 

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده 1

فصل اول: كلیات 2

1-1 مقدمه 2

1-2 مروری بر فصول پایان‌نامه 5

فصل دوم: پایگاه داده فعال 6

2-1 مدیریت داده 6

2-2 مدیریت قوانین 7

2-2-1 تعریف قانون 7

2-2-1-1 رویداد 8

2-2-1-2 شرط 12

2-2-1-3 واكنش 13

2-2-2 مدل اجرایی 14

2-2-2-1 اولویت اجرایی در قوانین 16

2-2-2-2 معماری پایگاه دادة فعال 17

2-2-2-3 آشكارساز رویداد 18

2-2-2-4 ارزیابی شرط 19

2-2-2-5 زمانبندی 20

2-2-2-6 اجرا 21

2-3 نمونه‌های پیاده‌سازی شده 21

2-3-1 Starburst 21

2-3-2 Ariel 23

2-3-3 NAOS 24

2-4 نتیجه 25

فصل سوم: مفاهیم فازی 26

3-1 مجموعه‌های فازی 27

3-2 عملگرهای فازی 29

3-3 استنتاج فازی 30

3-4 ابهام‌زدایی 31

3-5 نتیجه 31

فصل چهارم : پایگاه دادة فعال فازی ........... 32

4-1 تعریف فازی قوانین ..................... 33

4-1-1 رویداد فازی ....................... 34

4-1-1-1 رویدادهای مركب ................. 36

4-1-1-2 انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مركب 38

4-1-2 شرط فازی .......................... 38

4-1-3 واكنش فازی ........................ 40.

4-1-4 تعیین فازی موقعیت زمانبندی ........ 41

4-2 معماری و مدل اجرایی قوانین ............ 43

4-2-1 آشكارساز رویداد ................... 44

4-2-2 بررسی شرط ......................... 45

4-2-3 اجرا .............................. 45

4-2-4 زمانبندی .......................... 45

4-3 نتیجه ................................. 47

بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوست برداری فازی، نتایج آزمایشات ...................................... 48

فصل پنجم: رونوشت برداری فازی ................ 49

5-1 رونوشت برداری ......................... 50

5-1-1 رونوشت برداری همگام ............... 50

5-1-2 رونوشت برداری ناهمگام ............. 51

5-1-3 ماشین پایه رونوشت برداری داده...... 52

5-1-4 مقایسه دو روش همگام و ناهمگام...... 53

5-2 رونوشت برداری فازی..................... 56

5-2-1 استفاده از تریگرها برای فازی نمودن رونوشت برداری 57

5-3 کمیت سنج های فازی...................... 59

5-3-1 روش محاسبه کمیت سنج های فازی....... 60

5-3-2 کمیت سنج عمومی..................... 61

5-3-3 کمیت سنج جزئی...................... 64

5-3-4 کمیت سنج جزئی توسعه یافته.......... 67

5-4 روش جدید محاسبه حد آستانه در تریگرهای فازی برای رونوشت برداری فازی.......................................... 69

5-5 معماری ماشین رونوشت بردار فازی......... 71

5-6 مثال................................... 73

5-7 کارایی................................. 77

5-7-1 ترافیک در رونوشت برداری مشتاق...... 79

5-7-2 ترافیک در رونوشت برداری تنبل....... 80

5-7-3 ترافیک در رونوشت برداری فازی....... 80

5-7-4 مقایسه تئوری هزینه رونوشت برداری فازی و تنبل    81

5-8 جمع بندی............................... 83

فصل ششم: پیاده سازی ......................... 84

6-1 Fuzzy SQL Server............................. 84

6-2 عملکرد اجزای Fuzzy SQL Server................ 85

6-3 شبیه سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده غیر فازی  86

6-4 اجزاء تریگر فازی در پایگاه داده غیر فازی 86

6-5 جداول سیستمی مورد نیاز................. 87

6-6 مثال................................... 89

6-7 کارهای آتی............................. 94

مراجع و منابع ............................... 95

 

 

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت مدیریت بازار و بسیج منابع انسانی (فصل یازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) رویکردهای تدریس از کتاب رویکردهای تدریس گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی به روش اسمز معكوس بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحقیق احیای نوزاد