👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان بررسی موردی شرکت آب میوه بهارک

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان بررسی موردی شرکت آب میوه بهارک

مقاله بررسی رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان بررسی موردی شرکت آب میوه بهارک

مقاله بررسی رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان بررسی موردی شرکت آب میوه بهارک

مطالب:

مقدمه

روش شناسی

یافته های پژوهش

جدول 1:  همبستگی بین مقیاس های فرسودگی و رضایت شغلی

بحث و نتیجه گیری

تشکر و قدردانی

منابع

=========================

مقدمه

رضایت شغلی عبارت است از گرایش کلی فرد به شغلش، کسی که رضایت شغلی او در سطح بالا است گرایش مثبتی به آن شغل دارد اما کسی که از شغلش ناراضی است به کار خویش گرایش منفی دارد(عباس زاده، 1381).

به عبارت دیگر خشنودی شغل مجموعه ای از احساسهای سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساسها به کار خود می نگرند. خشنودی شغلی یک احساس خوشی یا درد است(شیمون ال دولا، 1375).

همه افراد در زندگی روزمره خود به مسائلی برخورد می کنند که برایشان مطلوب یا نامطلوب است و از برخورد یا انجام آن احساس رضایت و خرسندی می کنند و یا اینکه ناراضی و ناخرسند می شوند. محیط کار و فعالیت آدمی نیز احساسهای متفاوتی را در آدمی به وجود می آورد که مهمترین شان احساس رضایت و یا عدم رضایت است که در شغلی ظاهر می شود.

شواهد نشان می دهد که عوامل مهمتری که به رضایت شغلی منجر می شوند عبارت اند از کارهای چالشی ذهنی، پاداشهای برابر، شرایط کاری حمایت بخش و همکاران حمایت کننده(رابینز ، 1376).

یکی از مطمئن ترین نشانه های اوضاع نابسامان یک سازمان خشنودی شغلی پایین آن است در شومترین مشکل های خود، خشنودی شغلی اندک سرچشمه گروههای غیر رسمی، غیبت ها، پایین آمدن آهنگ کار و جایگزینی کارکنان است. ناخشنودی شغلی می تواند بخشی از شکایتها، کارکرد ناچیز، دزدی کارکنان در سازمان،دشواری های انضباطی و دیگر مشکلات باشد.هزینه های ناخشنودی شغلی به گونه ای قابل تعجب و حیرت انگیز است(عبدالملکی، 1382).

یکی از ابعادی که به نوعی تاثیر پذیر از رضایت شغلی است فرسودگی شغلی خواهد بود . فریدنبرگ (1974)[1] برای اولین بار اصطلاح فرسودگی شغلی را به کار برد و آن را به صورت حالتی از تخلیه عاطفی و فیزیکی ناشی از کار تعریف کرد. بارون و گیرن برگ[2] (1990) بر این باورند که فرسودگی شغلی یک سندرم فرسودگی عاطفی، فیزیکی و ذهنی است که توام با احساس پایین بودن عزت نفس، احساس پایین بودن خود- ارزش مندی بوده و ناشی از حضور استرس های شدید و طولانی مدت است.

رایج ترین تعاریف ارائه شده از فرسودگی شغلی به مسلش و جکسون[3] تعلق دارد. آنها فرسودگی شغلی را سندرمی می دانند که به صورت خستگی عاطفی،[4] مسخ شخصیت[5] و کاهش کارایی فردی[6] متجلی شده و در نتیجه استرس شغلی مزمن به وجود می آید (مسلش، جکسون، 1986؛ نقل از احقر، 1385).

با این تعریف مسلش مفهومی سه بعدی از فرسودگی ارائه می دهد: مولفه خستگی عاطفی که به از دست دادن انرژی عاطفی شخص مربوط است. مولفه دگرسان بینی خود که در حرفه های خدمات انسانی اغلب بر اساس برچسبهای مورد استفاده آشکار می شود. مولفه کاهش کارایی فردی به منزله کاهش احساس موفقیت فردی است، در این حالت موفقیت ادراک شده جانشین موفقیت فردی می شود (محمدی، 1385).

 

[1] - Freudenberger

[2] - Bron & Gimberrg

[3] - Maslach & Jackson

[4] - Emotional exhaustion

[5] - Depersonalization

[6] - Reduced of personal accomplishmen 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پژوهش های مصرف کننده مقاله فنون تجزیه و تحلیل سیستمها در مدیریت مقاله بررسی زبان در قرآن و نقش آن در زندگی انسان پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فندک های یکبار مصرف پایان نامه طراحی وساخت خودرو برقی