👈 فروشگاه فایل 👉

مبدل های آنالوگ به دیجیتال و شبیه سازی آن با نرم افزار مطلب

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبدل های آنالوگ به دیجیتال و شبیه سازی آن با نرم افزار مطلب

پایان نامه مبدل های آنالوگ به دیجیتال و شبیه سازی آن با نرم افزار مطلب

پایان نامه مبدل های آنالوگ به دیجیتال و شبیه سازی آن با نرم افزار مطلب

فهرست مطالب

فصل اول

1-1آشنایی با آنتن ها. 9

1-2چگونگی تشعشع: 9

1-3تشعشع کننده های سیمی در فضا: 10

1-4توزیع  کننده های ولتاژ و جریان: 10

1-5آنتن های تشدید: 11

1-6بهره آنتن: 12

1-7بهره جهتی: 13

1-9بهره توان: 13

1-10-  مقاومت آنتن: 14

1-11-  مقاومت تشعشعی آنتن: 14

1-12-  اتلافات آنتن و بازدهی: 14

1-13- پهنای باند، پهنای پرتو و پلاریزاسیون آنتن ها: 15

1-14- اثرات زمین بر روی آنتن ها: 16

1-15-آنتن های زمین نشده: 16

1-16-آنتن های زمین شده: 18

1-17-تزویج آنتن در فرکانس های متوسط: 19

1-18-انتخاب نقطه تغذیه: 20

1-19-تغذیه ولتاژ و جریان: 20

1-20-امپدانس نقطه تغذیه: 21

1-21-آنتن های جهتی فرکانس زیاد: 21

1-22-آرایه های دو قطبی: 22

فصل دوم

2-1-آشنایی با آنتن آرایه فازی. 24

2-1-1-آنتن های آرایه فازی چیستند؟. 24

2-1-2-آنتن های غیر فعال در مقابل فعال: 24

2-1-3-مفهوم آنتن. 25

2-1-4-مزایای AESA: 25

2-1-5- استفاده های دریایی: 26

2-1-6-عملکرد: 27

2-1-7-تئوری : 27

2-1-8-ریاضیات: 27

2-1-9-ویژگی های AN/SPY-1 : 28

2-1-11-دیگر سیستم های زمینی و دریایی : 31

2-2-آنتن آرایه فازی و زیر سامانه های باریکه ساز. 33

2-2-1 تئوری جریان آرایه(تئوری عملکرد آرایه).. 34

2-2-2- گیرندهDBF: 37

2-2-3-طرح فرستندهDBF: 38

2-2-4-نتایج شبیه سازی: 39

نتیجه گیری. 47

فصل سوم

3-1-مقدمه : 49

3-2- تاریخچه : 50

3-3- آشنایی با رادار. 50

3-4-چگونگی عملکرد رادارها. 52

3-5-کاربردهای رادار. 53

3-6-یک رادار ساده : 55

3-7- انواع رادار. 56

3-8-رادار روزنه مصنوعی SAR چگونه کار می کند؟. 60

3-9-رادار در طبیعت : 62

3-10-بلوک دیاگرام اساسی رادار پالسی. 63

3-11-اجزای بلوک دیاگرام رادار پالسی. 63

فصل چهارم

4-1- آشنایی با آرایه فازی چیست ؟. 72

4-2-انواع از نظر حوزه عملکرد. 77

 

فصل اول

 

 

آنتن ها

1-1-  آشنایی با آنتن ها

برای تزویج خروجی یک فرستنده و یا ورودی یک گیرنده به فضا نوعی سیستم واسطه ضروری است. ساختمان این سیستم باید طوری باشد که توانایی تشعشع امواج الکترومغناطیسی و یا دریافت آنها را داشته باشد. آنتن چنین سیستمی است و این سیستم برای تبدیل جریان فرکانس زیاد به امواج الکترومغناطیسی و یا بالعکس به کار برده می شود. معمولاً آنتن از یک جسم فلزی ، اغلب به صورت سیم یا مجموعه ای از سیم ها درست شده است.

مکانیسم های واقعی تشعشع را می توان توسط معادلات ماکسول به طور کمی تشریح نمود. مطالعه رفتار یک جریان RFدر یک سیم نشان می دهد که تمام انرژی اعمال شده به یک سر سیم به انتهای آن نرسیده و قسمتی از آن فرار می کند یعنی تشعشع حاصل می شود. هم چنین می توان رابطه ریاضی برای این انرژی فراری بدست آورد، که در نتیجه نه فقط میزان انرژی بلکه جهات یا جهات تشعشع آن مشخص می شود. چون این روش محاسبه تشعشع کمی پیچیده است، در این قسمت تشعشع را از جنبه نظر کیفی بر پایه رفتار امواج ساکن و متحرک در یک خط انتقال مورد بررسی قرار می دهیم.

1-2-  چگونگی تشعشع:

خط انتقال مدار باز شکل(1-1) را در نظر بگیرید مشاهده می شود امواج رفت و برگشت با یکدیگر ترکیب شده و موج ساکن در حالی که شکم ولتاژ در نقطه مدار باز است، عرضه می گردد. در اینجا تمام انرژی از محل مدار باز به خط انتقال منعکس نمی گردد بلکه قسمت کمی از انرژی الکترومغناطیسی از سیستم فرار نموده و بنابراین تشعشع حاصل می شود تشعشع به خاطر این است که در خطوط نیرویی که به طرف مدار باز در حرکت هستند به صورت معکوس شدن فاز، وقتی که به مدار باز می رسند رخ می دهد. به دو علت قسمتی از موج که از سیستم فرار می کند نسبت به باقی مانده موج، خیلی کوچک است اول، اگر محیط اطراف را به عنوان بار خط انتقال به حساب آوریم، دیده می شود که عدم تطبیق به وقوع می پیوندند. در نتیجه مقدار کمی از توان در بار تلف می شود. واضح است تشعشع از یک انتها، تشعشع از انتهای دیگر را حذف می کند علت این است که آنها دارای پلاریته متفاوتی بوده و در فاصله ای خیلی کوچکتر از طول موج واقع شده اند. عکس مطالب فوق هم صادق است، یعنی خطوط انتقال دو سیمه در فرکانس پایین تشعشع نمی کنند. برای حل مسئله فوق به نظر می رسد که قسمت مدار باز را وسیع سازیم.

 

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی آز كنترل كیفیت صابون در شیمی كاربردی ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه طراحی و برنامه ریزی یادگیری مقاله جهانی شدن و فرهنگ آموزش روشهای کسب درآمد از اینترنت و شبکه های اجتماعی