👈 فروشگاه فایل 👉

روش تحقیق تاثیر آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت روابط زوجین

ارتباط با ما

... دانلود ...

روش تحقیق تاثیر آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت روابط زوجین

روش تحقیق تاثیر آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت روابط زوجین

اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش الگو های خشونت در روابط زوجین

فهرست:

چکیده

کلید واژه‌ها

مقدمه

روش پژوهش

ابزار پژوهش

نتایج

جدول 1 : مقایسه اختلاف میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل در مقیاس آسیب و صدمه CTS-2

نمودار 1 :  مقایسه میانگین مقیاس آسیب و صدمه CTS-2 در گروه آزمایش و کنترل

جدول2:  مقایسه اختلاف پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل در مقیاس پرخاشگری روان‌شناختی CTS-2

نمودار 2 : مقایسه میانگین نمرات گروه آزمایش در مقیاس پرخاشگری روان‌شناختی CTS-2 در گروه آزمایش و کنترل

جدول3: مقایسه اختلاف میانگین پس‌آزمون و پیش‌آزمون گروه آزمایش و کنترل در حمله جسمانی CTS-2

نمودار 3 : مقایسه میانگین مقیاس حمله جسمانی CTS-2 در گروه آزمایش و کنترل

جدول4: مقایسه اختلاف میانگین پس‌آزمون و پیش‌آزمون گروه آزمایش و کنترل در مقیاس زورگویی جنسی CTS-2

نمودار 4 : مقایسه میانگین زورگویی جنسی در گروه آزمایش و کنترل

جدول5: مقایسه اختلاف میانگین پس‌آزمون و پیش‌آزمون گروه آزمایش و کنترل در مقیاس مذاکره CTS-2

نمودار 5: مقایسه میانگین مذاکره در گروه آزمایش و کنترل

بحث و نتیجه گیری:

ملاحظه های اخلاقی و محدودیت ها

پیشنهادهای پژوهش

منابع

-----------

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش الگو های خشونت در روابط زوجین بود. آزمودنی ها تعداد 20 زوج (40 نفر زن و شو هر) بودند که در سال 1384 از بین مراجعان به شورای حل اختلاف شهر قزوین انتخاب شده بودند. این تعداد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابتدا آزمودنی ها پرسشنامه مقیاس تاکتیک های تعارضی تجدید نظر شده (CTS-2) و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک را پاسخ دادند. سپس در معرض جلسات آموزشی مدیریت خشم قرار گرفتند. داده های پژوهش به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که از لحاظ جنسیت، میزان تحصیلات ، مدت ازدواج، تعداد فرزندان، سابقه اعتیاد، سابقه بیماری روانی، سابقه محکومیت قضایی، میزان درآمد خانواده، شغل و وضعیت سکونت همسران در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت. سپس برای تعیین اثرمندی آموزش مدیریت خشم آزمون t مستقل انجام شد. محاسبات نشان داد که بین نمرات CTS-2 در پیش آزمون، پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار در سطح  p وجود دارد یعنی زوجینی که در جلسات آموزشی شرکت کرده بودند، در پس آزمون خشونت کمتری را گزارش کردند.

...

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کارآموزی کارخانه شیشه کریستال خلاصه فصل پنجم و ششم كتاب «نظریه‌های علوم انسانی» پروژه کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بطری پلاستیکی پیش بینی زمان بازداری برای باقیمانده آفت کش ها در زمین های زراعی با استفاده از روش های کمو متری