👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور به همراه پرسشنامه های استفاده شده

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف فرعی

سؤالات تحقیق

فرضیه ها

فرضیه اصلی

فرضیه فرعی

متغیرهای تحقیق

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق

تعریف هوش

مفهوم معنویت

هوش معنوی و مؤلفه های آن

تاریخچه هوش هیجانی

تعریف و پیشینه هوش هیجانی

تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر

هوش هیجان و مؤلفه های آن

فصل سوم روش تحقیق

روش تحقیق

گردآوری اطلاعات

پرسشنامه هوش هیجانی بارآن (EQi)

پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ

روایی

روش اجراء نمره گذاری (EQi)

پرسشنامه پنچ عاملی شخصی (BFI)

ابزار دیگر پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی است

روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها

جامعه و نمونه آماری پژوهش

فصل چهارم نتایج

نتایج تحقیق

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

فهرست جداول

*****************

اهداف تحقیق

هدف کلی

بررسی تأثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر شخصیت دانشجویان

اهداف فرعی

تعیین رابطه مؤلفه های هوش هیجانی بر شخصیت دانشجویان

تعیین رابطه مؤلفه های هوش معنوی بر شخصیت دانشجویان

سؤالات تحقیق

1- آیا بین هوش هیجانی و شخصیت دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد؟

2- آیا بین هوش معنوی و شخصیت دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد؟

3- آیا بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد؟

چکیده

مقدمه : امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان شناختی می باشیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان بوده است.

روش کار: جامعه آماری شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز می باشد که به صورت خوشه ای تصادفی برگزیده شده اند و ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد.

نتایج : نتایج حاصل نشان داد که میان مهارت های درون فردی (از متغیرهای هوش هیجانی) با برون گردی (از متغیرهای شخصیت)، خلق عمومی (از متغیرهای هوش هیجانی) با پایداری هیجانی (از متغیرهای شخصیت) در سطح P

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش فلسفه پایان نامه موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف مقاله بهداشت روانی کاتالیست Pt⁄(〖γ-Al〗_2 O_3 ) تحقیق شنوایی كودك شما