👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس سرزندگی ودسی (1997)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس سرزندگی ودسی (1997)

پرسشنامه مقیاس سرزندگی ودسی (1997)

پرسشنامه مقیاس سرزندگی ودسی (1997)

منابع :

 

ابوالقاسمی،  فرحناز  (1382). هنجاریابی عاطفه مثبت و منفی و اعتباریابی همزمان آن با مقیاس سلامت ذهن و سرزندگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان.

 

ابوالقاسمی،  فرحناز  (1382). هنجاریابی عاطفه مثبت و منفی و اعتباریابی همزمان آن با مقیاس سلامت ذهن و سرزندگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان.

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ترجمه شده یک رویکرد یکپارچه رباست با جریان رو به جلو/ عقب در زنجیره تأمین محصولات با طول عمر کوتاه پاورپوینت مصر باستان(هنر معماری تمدن) پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند محمد خانی و همکاران مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزش و انگیزه پیشرفت پرسشنامه سبک یادگیری