👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس (1990)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس (1990)

دانلود پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس (1990) - مقیاس سنجش سبک مقابله ای استرس

مطالب موجود در محصول دانلودی:

افراد در وضعیت های سخت و پر استرس یا تحت فشار، به روش های مختلف واکنش نشان می دهند. در ادامه، برخی از این روش ها ذکر می گردد. لطفاً بر اساس میزان استفاده خود از هر روش، برای هر گزینه یکی از پاسخ های هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اکثر اوقات، و خیلی زیاد را در مربع روبروی آن علامت بزنید.

سوالات (این پرسشنامه 33 سوال دارد)

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس

در این پژوهش، به منظور سنجش شیوه های کنار آمدن با استرس افراد در موقعیت های استرس زا و بحرانی از پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر (1990) استفاده شده است. این پرسشنامه شامل سه مقیاس مقابله مسئله مدار ، مقابله هیجان مدار و مقابله اجتنابی است. مقیاس مقابله اجتماعی یا اجتنابی دو خرده مقیاس روی آوردن به اجتماع و روی آوردن به فعالیتها را دارد. هر کدام از شیوه های کنار آمدن یک مقیاس جداگانه با 16 ماده دارد و مجموع نمرات هر یک از مقیاس ها، جداگانه محاسبه می شود و فاقد نمره کلی است. البته خرده مقیاس کنار آمدن اجتنابی یعنی روی آوردن به اجتماع و روی آوردن به فعالیتها هر کدام 8 ماده می باشند. ...

جدول ماده های هر یک از شیوه های کنار آمدن

پایایی

جدول پایایی پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس (بهرامی1376 و حسینی طباطبائی 1377)

جدول پایایی پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس قریشی (1375)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کارکردهای رفتار سازمانی مبانی و پیشینه نظری یادگیری (فصل دوم پایان نامه) مقاله سوختهای جایگزین در موتور دیزل مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه پایان نامه بررسی سیستم حسابداری