👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران

دانلود پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001)، مقیاس سنجش سبک پاسخدهی به حوادث و راهبردها در موقعیت های دشوار

عناوین مطالب

توضیح آزمون شونده

عبارات

مقیاس ها

نمره گذاری

پایایی

روایی

منابع

---------------

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنطیم هیجان

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنطیم هیجان توسط گرنفسکی و همکاران (2001) ساخته شده است که 36 آیتم دارد. پاسخگویی به هر یک از آیتم های آن به صورت مقیاس لیکرت پنج درجه ای (1= تقریبا هرگز، تا 5= همیشه) می باشد. این پرسش نامه دارای 2 راهبرد مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و 9 زیر مقیاس است، که در راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان دامنه ی نمرات از 1 تا 80 می باشد و در راهبردهای شناختی مثبت تنظیم هیجان دامنه ی نمرات از 1 تا 100 می باشد. پنج زیر مقیاس این پرسش نامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مثبت و چهار زیر مقیاس دیگر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان منفی هستند:

راهبردهای تنظیم هیجان شناختی مثبت

این شیوه مقابله شامل 5 زیر مقیاس می باشد و راهبرد های مقابله ای بهنجار محسوب می شوند که عبارتند از:

1. پذیرش: تفکر با محتوای پذیرش و تسلیم رخداد

2. تمرکز مجدد مثبت: فکر کردن به موضوع لذت بخش و شاد به جای تفکر درباره حادثه واقعی

3. تمرکز مجدد بر برنامه ریزی: فکر کردن درباره مراحل فائق آمدن بر واقعه منفی یا تغییر آن

4. ارزیابی مجدد مثبت: تفکر درباره جنبه های مثبت واقعه یا ارتقا شخصی

5. اتخاذ دیدگاه: تفکرات مربوط به کم اهمیت بودن واقعه یا تاکید بر نسبیت آن در مقایسه با سایر وقایع.

راهبردهای تنظیم هیجان شناختی منفی

این شیوه مقابله شامل 4 زیر مقیاس می باشد و راهبرد های مقابله ای نابهنجار محسوب می شوند که عبارتند از:

1. سرزنش خود: تفکر با محتوای مقصر دانستن و سرزنش خود

2. نشخوار فکری: اشتغال ذهنی درباره احساسات و تفکرات مرتبط با واقعه منفی

3. فاجعه انگاری: تفکر با محتوای وحشت از حادثه

4. سرزنش دیگری: تفکر با محتوای مقصر دانستن و سرزنش دیگران به خاطر آنچه اتفاق افتاده است

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با سد های لاستیکی پاورپوینت بررسی شبکه های کامپیوتری تحقیق رفتار لرزه ای سدهای خاکی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ) پایان نامه كنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل