👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه طراحی یک سیستم انبار داری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه طراحی یک سیستم انبار داری

پروژه طراحی یک سیستم انبار داری

پروژه طراحی یک سیستم انبار داری

مقدمه

کار انبار داری یک شغل مهم و پر مسئولیتی است. اجناس و موجودی های انبار باید تحت اختیار یک انبار دار مسئول است. اگر چه اجناس یکی از مهمترین عوامل هزینه است که بطور متوسط 55 درصد هزینه های تمام شده را تشکیل می دهد. به همین جهت است که موسسات صنعتی تا حدودی مجهز برای تدارک و خرید و انبار کردن مواد خواهد بود.موجودی های انبار باید در محل های محفوظ و دور از خطر بطور منظم طوری نگهداری شود که دسترسی به آن در مواقع لزوم به آسانی میسر باشد. و اقلام راکد و زائد ناباب انبار با روسای مسئول بنگاه گزارش شود نوع و مقدار مواد و حداقل و حداکثر موجودی هریک از اقلامی که میزان آن توسط مدیران فنی تعیین می شود باید پیوسته زیر نظر انبار دار قرار گیرد. مسئولیت انبار داری را نباید در اختیار اشخاص نا وارد به انبار داری مانند سر کارگر یا سرپرست کارگاه محول نمود.بنابراین در امور تدارکات انبار داری و امور مربوط به ذخایر و انبار کردن باید اهمیت بسیاری داده شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

مقدمه..............................................................................................................................................................1……

 

فصل اول

تعاریف....................................................................................................................................................................3

چیدن کالا...............................................................................................................................................................4

مراحل انبار داری....................................................................................................................................................9

عوامل تخریب........................................................................................................................................................11

عوامل موثر در انتخاب محل انبار........................................................................................................................13

 

فصل دوم:

مزایا و معایب سیستم..........................................................................................................................................16

اهمیت و سازمان انبارها ......................................................................................................................................17

خروج کالا از موسسه...........................................................................................................................................19

نمودار گردش کالا................................................................................................................................................23

 

فصل سوم:

مشکلات تحقیق..................................................................................................................................................25

محدودیتهای تحقیق............................................................................................................................................25

ویژگیهای تحقیق.................................................................................................................................................26

محل تحقیق.........................................................................................................................................................26

مدت  تحقیق........................................................................................................................................................27

روش تحقیق.........................................................................................................................................................27

 

فصل چهارم:

سیستم انبار داری در شرکت سهامی آب و فاضلاب .........................................................................................29

نحوه سیستم انبار داری در شرکت سهامی آب و فاضلاب.................................................................................29

انواع مناقصه........................................................................................................................................................33

رسید و صدور مواد از انبار..................................................................................................................................37

کارد کس انبار......................................................................................................................................................46

روشهای ارزیابی مقداری Fifo- Lifo-میانگین.................................................................................................49

 

فصل پنجم:

نتیجه گیری..........................................................................................................................................................54

پیشنهادات...........................................................................................................................................................56

فهرست ماخذ و منابع..........................................................................................................................................57

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق خصوصیات شیمیایی خاک مناطق جنگی خرمشهر پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب ترجمه مقاله پیش بینی موقعیت اشتغال دوباره افراد تازه بیکار شده -یک مطالعه در مورد گروه های آینده نگر مقاله توان رقابت جهانی دانلود تحقیق طرح دعاوی طاری در داوری