👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

پایان نامه علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

 پایان نامه علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر 

فهرست عناوین

 عنوان

 

صفحه

چكیده:.................................................................................................................................................... 1

مقدمه:..................................................................................................................................................... 2

فصل اول

           - بیان مسئله....................................................................................................................... 4

           - اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق............................................................................... 7     

           - اهداف تحقیق................................................................................................................. 10

فصل دوم

           - پیشینة تاریخی تحقیق................................................................................................. 11

           - دیدگاه‌های‌ نظری تحقیق............................................................................................. 14

           - تاریخ ادبیات تحقیق...................................................................................................... 22

           - تاریخچة مواد مخدر در جهان و ایران                                           29

           - آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم؟                                 32

           - شناخت شخصیت و طرز رفتار معتادین                                         34

           - مشخصه‌های اعتیاد........................................................................................................ 35

           - مراحل اعتیاد................................................................................................................... 38

- آیا اعتیاد یك نوع بیماری است؟!                                             40

           - چارچوب تئوریك تحقیق............................................................................................. 42

           - متغیرهای مستقل وابسته............................................................................................ 44

           - ارائه فرضیه‌های تحقیق................................................................................................ 45

           - شاخص و معرف سازی................................................................................................. 46

           - تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و شاخص‌ها                                  48

فصل سوم

           - روش شناختی تحقیق.................................................................................................. 52

           - حجم نمونه و جامعة آماری........................................................................................ 53

فصل چهارم

           - تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها                                   54

           - نتیجه‌گیری و خلاصه‌ی یافته‌ها................................................................................. 73

           - پیشنهادات تحقیق......................................................................................................... 84

           - محدودیت‌ها تحقیق....................................................................................................... 85

فصل پیوست‌ها

           - پرسشنامه......................................................................................................................... 86

           - جدول كدنامه.................................................................................................................. 89

           - منابع ................................................................................................................................ 93

 

چكیده

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه 100 نفر و از میان معتادین مراجعه كننده به ستاد هماهنگی و توانبخشی سازمان بهزیستی (مركز شهید اشرفی اصفهانی) برگزیده‌ایم.

در این تحقیق، 6 فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، كه در نهایت تمامی فرضیه‌های ما مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر رابطة معناداری میان فرضیه‌های مطرح شده و علل گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد.

روش تحقیق مورد استفاده برای دست‌یابی به نتیجه، روش پیمایشی است كه البته در ضمن از دو تكنیك، روش كتابخانه‌ای و نیز پرسشنامه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات سود جسته‌ایم.

در پژوهش انجام شده سعی شد كه نگاهی هر چند گذرا و سطحی به تعریف اعتیاد، مشخصه‌های اعتیاد  مراحل اعتیاد، شناخت شخصیت معتادین، تاریخچة مواد مخدر در جهان و ایران و … داشته باشیم. در انتهای تحقیق نیز پیشنهادات تحقیق را ارائه نمودیم تا بلكه در آینده محدودیتهای تحقیقی مانند آنچه كه در تحقیق فوق صورت گرفته از میان برداشته شود.

مقدمه

زندگی اجتماعی انسان تحت حاكمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی كه انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌كنند، پیروی نمی‌كردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید.

از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی هستند كه جزء ذاتی زندگی اجتماعی بشر می‌باشند. حال اگر برخی از این پدیده‌ها در وضعیتی قرار گیرند كه از سوی جامعه، منفی تلقی شوند، ممكن است كه در حیات مطلوب اجتماعی اثر نامناسب گذارده و یا آن را تهدید نمایند. اما باید دانست كه تلقی منفی از یك پدیده اجتماعی در همه جوامع یكسان نیست و شاید معدودی از این پدیده‌ها را بتوان یافت كه وجود آنها در تمام یا اغلب جوامع همراه با تلقی منفی باشد. همچنین در یك جامعه خاص نیز تشخیص مثبت یا منفی بودن یك پدیده در میان گروه‌ها یا افراد مختلف، لزوماً یكسان نمی‌باشد. در این میان تلقی رهبران سیاسی جامعه، فراتر از یك تلقی فردی بوده و به مقدار زیادی در روند حیات جامعه تأثیر دارد.

اعتیاد به مواد مخدر یكی از مسائل مبتلا به امروز جهان است. پدیده‌ای است كه بیش از پیش نسل امروز و فردا را تهدید به نابودی می‌كند و این امر تقریباً درد جدیدی است، روزی نیست كه سمینارها و كنفرانس‌هایی با شركت عده‌ای صاحب نظران دنیا در زمینه‌های جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و… تشكیل نگردد و در پی از بین بردن این درد بی‌درمان نباشند. ولی از آنجا كه در فكر شناخت زمینه‌های اعتیاد بر نمی‌آیند غالباً طرق درمان پیشنهادی آنان نیز چاره درد نمی‌كند. این است كه می‌بینیم هر روز بر تعداد معتادین چه در ایران و چه در جهان افزوده می‌گردد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تعادل اسیدی و بازی هنگام ورزش مقاله بررسی هنرهای گرافیك و چاپ پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بطری پلاستیکی پایان نامه بررسی مقایسه ای هوش هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان بررسی گیاه دارچین به صورت لاتین